Primarul din Breaza a fost amendat Si de comisarii de mediu

O altA sancTiune, dar In cuantum de un milion, i-a fost aplicatA directorului Scolii cu clasele unu-opt din Breaza, Petru Biscan, pentru depozitarea necontrolatA a deSeurilor In vecinAtatea unitATii de InvATAmInt. SAtAmIna trecutA, la Breaza au mai fost date nouA amenzi, In valoare de 80 de milioane de lei, unor persoane fizice Si juridice care au IncAlcat legislaTia de protecTia mediului, In principal In ceea ce priveSte depozitarea deSeurilor.

La sfIrSitul sAptAmInii trecute primarul din Breaza a fost destituit, dupA ce prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a constatat Incetarea mandatului de ales pentru cA acesta se afla In stare de incompatibilitate, soTia sa fiind referent contabil In PrimArie.

GrAmadA a introdus In luna februarie acTiune de divorT pentru a ieSi din situaTia de incompatibilitate, dar aceastA acTiune a fost tardivA, cu mult peste termenul legal In care primarul trebuia sA intre In legalitate.