Marcela Prelipcean-noul director al Directiei de Munca Suceava

FuncTia era deTinutA cu titlu interimar de directorul adjunct al instituTiei, Aurelia FocSa, dupA ce titularul postului, Gheorghe Straton, a devenit Seful DirecTiei Generale de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului de pe lIngA Consiliul JudeTean.

Marcela Prelipcean s-a numArat printre membrii Consiliului Local Suceava, din 2003 Si pInA la alegerile de vara trecutA.