La Bacalaureat subiectele vor fi descarcate de pe Internet

Conducerea Inspectoratului Scolar Suceava susTine cA In acest an fiecare centru de examen va descArca cu cIteva minute Inainte de Inceperea concursului subiectele de pe un site al Ministerului EducaTiei, dupA accesarea unei parole.

In cele 19 centre de examinare organizate In judeTul Suceava pentru desfASurarea examenului de bacalaureat a avut loc o simulare tehnicA a examenului. Cu acest prilej s-a verificat timpul de descArcare a subiectelor Si s-au IncArcat bazele de date cu candidaTii Si opTiunile acestora. Timpul de preluare Si listare a subiectelor a fost In medie 15- 20 de minute, existInd trei centre In care durata simulArii a fost mai lungA, dar fArA sA depASeascA 30 de minute.

Examenul de bacalaureat din sesiunea iunie – iulie debuteazA pe 27 iunie cu proba oralA la limba Si literatura romAnA, iar In 29 Si 30 iunie candidaTii vor susTine proba oralA la Limba Si literatura modernA, iar pe 1 Si 2 iulie proba la Limba Si literatura maternA.

Probele orale sInt eliminatorii, nota minimA pentru promovarea acestora fiind 5.

Probele scrise Incep pe 4 iulie, cu testul la Limba Si literatura romAnA. Pe 5 iulie este testul la Limba Si literatura maternA, pe 6 iulie – proba obligatorie a profilului, pe 7 iulie o probA la alegere din aria curricularA corespunzAtoare specializArii (proba scrisA sau practicA), pe 8 iulie o probA la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (proba scrisA sau practicA).

Pe data de 11 iulie pInA la ora 16.00 vor fi afiSate rezultatele, urmInd ca Intre ora 16.00 Si 20.00 sA fie depuse contestaTiile. Pe 14 iulie vor fi afiSate rezultatele finale. CandidaTii care nu au promovat examenul sau numai anumite probe In sesiunea din varA mai au o SansA In toamnA.

Astfel, pentru sesiunea septembrie 2005, Inscrierile se desfASoarA In intervalul 18 – 22 iulie, urmInd ca examenul sA se desfASoare In perioada 22 august a€“ 2 septembrie.

La examenul de bacalaureat din varA sInt asteptati sa participe aproape patru mii de absolventi de liceu suceveni.