Ghinion-13 capete de acuzare impotriva primarului PSD de Breaza

Onofrei a declarat cA verificArile au scos la ivealA mai multe nereguli Si cA atIt primarului cIt Si referentului Elena Tudoreanu li s-au Intocmit dosare penale pentru luare de mitA. Comisia a constatat printre altele faptul cA PrimAria a achiziTionat o centralA termicA In valoare de 470 de milioane de lei fArA a organiza licitaTie Si a Inchiriat mai multe suprafeTe de pASune fArA licitaTie. Prin hotArIrea Consiliului Local nr.11 din 2.05.2005 se hotArASte contrar legii Inchirierea prin IncredinTare directA a unei suprafeTe de pASune de 110 hectare. In 2004 In baza hotArIrii Consiliului Local nr. 23 din 2.04. 2004 aceastA suprafaTA de pASune Si alte spaTii proprietatea PrimAriei s-au Inchiriat de asemenea fArA licitaTii. La licitaTia pentru Inchirierea pe 2005 a unui trup de pASune s-a oferit un preT de 1,05 milioane de lei pe hectare, iar contractul de Inchiriere a fost Incheiat pentru suma de 225.000 de lei pe hectar. DouA trupuri de pASune de cinci hectare nu au fost scoase la licitaTie In 2002 ele fiind acordate unor cetATeni In mod direct. Nu existA hotArIre de Consiliu Local pentru organizarea licitaTiei privind desemnarea constructorului noului sediu al PrimAriei. Nu s-a Intocmit caiet de sarcini Si nici instrucTiuni de participare la licitaTie, a citat Onofrei din raportul preliminar al controlului. Acesta mai aratA cA primarul a primit o amendA de 10 milioane de lei pentru realizarea fArA autorizaTie a unei construcTii In spatele PrimAriei Si cA pentru nereguli care Tin de protecTia mediului primarul Si nouA agenTi economici au Incasat amenzi Insumate la 100 de milioane de lei. Mai avem In lucru la Breaza un dosar pe care-l clarificAm acum cu privire la defriSarea unei suprafeTe de teren al PrimAriei fArA sA existe aprobare de la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Si VInAtoare, a precizat Onofrei. Scaunul de primar al PSD-istului Stefan GrAmadA, pe care stA IncA din anul 1990, se clatinA din ce In ce mai tare. Amintim cA prefectul a emis de curInd un ordin prin care constatA Incetarea mandatului primarului PSD al comunei Breaza, ordin care se pare cA fost contestat de cAtre beneficiar. Ordinul a fost emis In baza Legii 161/2003 a anticorupTiei care, spune Onofrei, a fost IncAlcatA de primarul sucevean IntrucIt nu a ieSit din starea de incompatibilitate In termenul prevAzut de actul normativ respectiv. Incompatibilitatea primarului a fost datA de faptul cA soTia, Elena GrAmadA, este In subordinea sa directA deTinInd funcTia de contabil In cadrul PrimAriei. De menTionat cA primarul a avut o Incercare de a ieSi din situaTia de incompatibilitate introducInd acTiune de divorT In data de 4 februarie pentru ca nici unul dintre ei sA nu fie nevoit sA-Si piardA serviciul. Prefectul a declarat cA ieSirea din starea de incompatibilitate dupA depASirea termenului legal nu presupune cA situaTia nu a existat motiv pentru care a fost nevoit sA constate Incetarea mandatului de ales al primarului. PrimAria Breaza se aflA In atenTia Prefecturii de mai multA vreme. Prefectura a Inregistrat pInA acum aproximativ 250 de plIngeri Impotriva primarului GrAmadA, 150 fiind Inregistrate Intr-o singurA zi cifrA record pentru instituTie.