Flutur Ii aSteaptA pe sasii transilvaneni sa investeasca In Romania

Flutur a participat, sImbAtA Si duminicA la Dinkelsbuhl, In landul german Bavaria, la Intunirea anualA a saSilor transilvAneni din toatA lumea, la manifestare fiind prezente peste zece mii de persoane, din Germania, Austria dar Si din Canada sau SUA. Ministrul Agriculturii a declarat cA mesajul transmis din partea Guvernului a fost de recunoaStere a rolului saSilor In cei peste 850 de ani de convieTuire cu populaTia romAneascA Si cu celelalte etnii din Transilvania, precum Si disponibilitatea Guvernului de la BucureSti de a se afla adevArul pInA la capAt Si a se face dreptate celor care au fost prigoniTi de regimul comunist. El a subliniat importanTa acTiunilor Si sprijinului saSilor transilvAneni pentru integrarea RomAniei In Uniunea EuropeanA. Apelul meu a fost sA fim europeni atIt In RomAnia cIt Si In spaTiul european Si le-am transmis cA Ii aSteptAm acasA sA investeascA. SIntem pregAtiTi sA recunoaStem unde s-a greSit pentru a Indrepta fundamental lucrurile, a spus Flutur.

Ministrul Agriculturii a mai transmis atIt saSilor transilvAneni cIt Si oficialitATilor germane prezente la aceastA Intrunire hotArIrea Guvernului RomAniei de a IntAri relaTiile cu Bavaria Si Germania, atIt economice cIt Si politice Si de a deschide porTile investitorilor interesaTi de RomAnia. Gheorghe Flutur a spus cA oficialii germani printre care Si preSedintele Parlamentului landului Hessen, Norbert Kartmann, originar din Transilvania Si-au exprimat intenTia de a ajuta Si sprijini RomAnia In procesul de aderare la UE.