Concursul, cea mai potrivita metoda de numire a magistratilor in functii

Un comunicat de presA semnat de judecAtorul delegat pentru relaTia cu mass-media din cadrul CurTii de Apel Suceava, Gabriela RaTA, aratA cA la sfArSitul sAptAmAnii trecute , Adunarea GeneralA a judecAtorilor CurTii de Apel Suceava a dezbAtut proiectele de modificare a legilor reformei judiciare- Legea OrganizArii Judiciare, Legea Statutului MagistraTilor Si Legea Consiliului Superior al Magistraturii. Cu aceastA ocazie au fost dezbAtute Si propunerile Si observaTiile semnalate de AsociaTia MagistraTilor din RomAnia In privinTa acestor proiecte.Cu unanimitate de voturi au fost aprobate propunerile elaborate de AsociaTia MagistraTilor din RomAnia, cu precizarea cA cea mai potrivitA metodA de numire In funcTii de conducere o reprezintA susTinerea unui concurs Si nu alegerea In cadrul adunArilor generale ale magistraTilor, se precizeazA In comunicat. MagistraTii au votat cu majoritate de voturi cA numirea Si revocarea Sefilor de parchete Si instanTe de cAtre preSedintele RomAniei reprezintA o IncAlcare a independenTei justiTiei Si separArii puterilor In stat, iar numirea procurorului general Si al Parchetului NaTional AnticorupTie la propunerea ministrului JustiTiei In loc de Consiliul Superior al Magistraturii reprezintA o imixtiune a politicului In justiTie. TotodatA, In comunicat se precizeazA cA nu este corect ca Intre procurori Si judecAtori sA existe proceduri diferite In legAturA cu cariera acestora. Majoritatea magistraTilor CurTii de Apel Suceava a votat pentru menTinerea art.8, alin.1 din Legea nr.303/2004 care prevede cA magistraTii nu se subordoneazA scopurilor Si doctrinelor politice, dar Si a art.9.alin2. din aceeaSi lege care prevede cA magistraTilor nu le este permis sA comenteze sau sA justifice In presA ori In emisiuni audio-vizuale hotArArile sau soluTiile date In dosarele rezolvate de ei. In acelaSi comunicat se precizeazA cA se impune menTinerea prevederilor art.3 din Legea nr.317/2004 potrivit cArora prin exercitarea atribuTiunilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii asigurA funcTionarea eficientA a sistemului judiciar Si respectarea legii In desfASurarea carierei profesionale a magistraTilor .

Reducerea limitelor de vechime este determinantA pentru promovarea Intr-o funcTie de execuTie sau de conducere. CreSterea calitATii Si eficienTei actului de justiTie nu este condiTionatA de reducerea vechimii pentru promovare, se mai aratA In comunicatul de presA. TotodatA, majoritatea magistraTilor CurTii de Apel Suceava considerA cA pentru funcTionarea eficientA a sistemului judiciar se impune ca avocaTii cu o vechime de cel puTin zece ani sA fie primiTi In justiTie In urma promovArii unui examen.