Restictii la furnizarea apei potabile in Cimpulung Moldovenesc si Gura Humorului

DirecTia de SAnAtate PublicA Suceava a atras atenTia cA In cazul In care situaTia nu va reveni la normal, existA riscul producerii unor epidemii. Directorul Electrica Suceava, Vasile Ilie, a explicat cA decizia privind limitarea alimentArii cu energie a pompelor de apA a fost luatA la Inceputul sAptAmInii, deoarece Trust Nord Gura Humorului Si DirecTia de Servicii Publice CImpulung, au facturi restante de 1, 180 de miliarde de lei, respectiv 1, 570 de miliarde de lei. El a spus cA s-a IntIlnit In repetate rInduri cu conducerile primAriilor Si societATilor de utilitATi din cele douA oraSe, dar cA discuTiile privind achitarea datoriilor, nu au avut nici un efect. TotodatA, Ilie a declarat cA au fost Intocmite Si grafice de eSalonare, care nu au fost InsA respectate, adAugInd cA nici dupA adoptarea mAsurii de limitare a consumului de energie electricA, nici unul dintre factorii responsabili nu s-a prezentat la negocieri. Directorul Electrica Suceava a mai spus cA Si oraSul Siret riscA sA primeascA apA dupA program, dacA PrimAria localA nu va achita pInA luni restanTa de un 1,679 de miliarde de lei.