Actitatea Consiliului Judetean Suceava nu trebuie interpretata strict politic

Reporter-Domnule preSedinte, PD a negociat anumite posturi de conducere In instituTiile sucevene pe care IncA nu le-a ocupat deSi a trecut suficient timp de la schimbarea puterii la nivel central. In ce mAsurA vA deranjeazA acest lucru?

Eugen Constantin Uricec –Intr-adevAr AlianTa DA In baza protocolului care stA la baza funcTionArii ei a negociat anumite posturi In structurile deconcentrate negociere care a funcTionat Si funcTioneazA foarte bine. SInt anumite zone, structuri, unde atIt membrii desemnaTi din partea PNL-ului cIt Si cei din partea PD-ului nu au intrat deocamdatA pe funcTii de conducere. Este o deficienTA In acest sens TinInd cont de faptul cA nu se poate guverna la nivel central cu structurile din teritoriu care sInt conduse de cAtre persoane din opoziTie. Nu poTi sA-Ti duci la bun sfIrSit politica Si programul de guvernare pe care Ti l-ai propus cu persoane care sInt de altA structurA politicA, de altA orientare.


R-ExistA o anumitA iritare In sInul coaliTiei la nivel naTional cu privire la faptul cA In teritoriu guverneazA tot PSD. Care sunt piedicile pe care le IntImpinaTi In preluarea totalA a puterii la nivel local Si cum le veTi surmonta?

E.C.U.- A fost Si o declaraTie a domnului preSedinte Emil Boc care a spus mai zilele trecute cA Guvernul nu poate sA-Si facA programul numai cu o treime din structurile deconcentrate ocupate de persoane care fac parte din coaliTia de guvernare. Cert este cA In teritoriu noi ne-am fAcut cumva treaba, am fAcut negocieri, am ajuns la o InTelegere extrem de corectA. Cel mai important lucru a fost alegerea oamenilor care sA poatA face faTA posturilor pe care sInt desemnaTi sA le ocupe. Aceste demersuri care s-au fAcut In teritoriu nu au fost concretizate la nivelul ministerelor, prin miniStri, miniStri secretari de stat, prin agenTiile naTionale, prin structurile care conduc la nivel naTional serviciile deconcentrate din teritoriu. Practic acolo este locul unde zic eu cA lucrurile nu funcTioneazA. Persoanele care ocupA poziTii cheie la nivel central ar trebui sA aibA In principal aceastA preocupare pentru cA altfel ar exista Si de fapt existA o rupturA Intre ceea ce se IntImplA la nivelul ministerelor Si agenTiilor naTionale faTA de teritoriu, faTA de deciziile care se iau In teritoriu. Nu existA o continuitate In acTiunea de guvernare atIta vreme cIt teritoriul este condus In mare parte de cAtre persoane cu preponderenTA care fac parte din alte partide din opoziTie. ExistA o unitate In acTiune, existA un parcurs Si aici practic se scurtcircuiteazA. InstituTia prefectului prin prefectul nostru Si-a fAcut treaba In teritoriu, lucrurile au fost fAcute cu rigurozitate Si competenTA. Mai departe lucrurile trebuiesc miScate de la nivel central.


R-CIt de mare este breSa creatA In AlianTa DA Suceava Intre PD Si PNL dupA ce aTi votat alAturi de PSD HotArIrea Consiliului JudeTean privind aprobarea regulamentului de organizare al instituTiei?

E.C.U.-Nu existA nici o breSA Intre PD Si PNL. Cred cA e o chestiune pe care presa o interpreteazA politic. E o decizie pe care a luat-o Consiliul JudeTean prin vot deschis. E vorba pInA la urmA de funcTionarea In sine a CJ, de operativitatea In conducerea instituTiei Si cred cA eu cA lucrurile au fost tranSate corect din acest punct de vedere. Interpretarea strict politicA nu cred cA ar trebui sA existe la nivelul Si In interiorul Consiliului JudeTean. Spun asta pentru cA s-a vAzut cA s-au abTinut la vot Si membri ai PNL. Cred cA a fost o interpretare corectA Si maturA In ceea ce priveSte activitatea Consiliului JudeTean.


R-CoaliTia a dat semne cA scIrTie In Consiliul JudeTean Si probabil momente similare cu cele de la aprobarea regulamentului vor mai fi. Cum credeTi cA le veTi putea preveni?

E.C.U. – Probabil cA cel mai bun lucru ar fi ca noi sA putem discuta puTin temele Si proiectele de hotArIre Inainte de SedinTA astfel IncIt sA nu existe astfel de discuTii In plenul Consiliului JudeTean. MA gIndesc cA este cumva o lipsA de dialog Intre membrii partidelor care fac parte din coaliTia de guvernare Si care sInt consilieri judeTeni.

R-SunteTi Intre ciocan Si nicovalA , adicA Intre Seful dumneavoastrA care este PSD Si partenerii din coaliTie. Cum credeTi cA veTi reuSi sA fiTi alAturi de cei din coaliTie fArA sA-l supAraTi pe Seful dumneavoastrA pe linie de serviciu?

E.C.U.- IarASi daTi o tentA politicA. In mod normal tot ce se IntImplA aici nu ar trebui sA existe nici o conotaTie politicA pentru cA fiecare, fie consilier judeTean, fie preSedinte sau vicepreSedinte trebuie sA gIndeascA Si sA lucreze In interesul comunitATii, al judeTului. Fapta politicA cred eu cA e mai puTin importantA In acest demers Si mA gIndesc aici spre exemplu la faptul cA In mod normal ar trebui sA vinA Si AlianTa cu mai multe proiecte de hotArIri. Asta trebuie sA fie preocuparea majorA a membrilor din Consiliul JudeTean. Este foarte uSor sA interpretezi un material, un proiect de hotArIre dar este mai greu sA Si propui un proiect de hotArIre. Ceea ce trebuie sA fie pInA la urmA In atenTia noastrA a tuturor este partea legalA a acestor intenTii pe care le are Consiliul JudeTean In activitatea sa.

R-PD Suceava a avut o prestaTie discretA In ultima vreme. Ce s-a IntImplat?

E.C.U.-Au fost foarte multe acTiuni pe care PD le-a fAcut In ultima perioadA marea majoritate avInd un caracter umanitar Si noi considerAm cA aceste acTiuni le facem Si nu le trImbiTAm. Nu vrem sA cIStigAm imagine pe spinarea oamenilor care au probleme de aceea credem cA astfel de acTiuni trebuie sA aibA o anumitA discreTie.

R-Sunt zvonuri cA deputatul Aurel OlArean ar dori sA vA ia locul. CIt sunt ele de reale? VeTi mai candida la viitoarele alegeri?

E.C.U.-E foarte normal. Se Implinesc patru ani de cInd au fost ultimele alegeri Si probabil prin toamnA vom Tine noile alegeri. E normal sA existe mai multe candidaturi pentru funcTia de preSedinte. La fel se va IntImpla Si la nivel naTional, unde nu va exista o singurA moTiune pentru funcTia de preSedinte. In PD funcTioneazA democraTia. Oricine doreSte sA candideze pentru funcTia de preSedinte poate sA o facA bineInTeles In limita statutului. Totul este deschis Si liber In acest sens. Voi candida la funcTia de preSedinte.

R- In curInd vor fi alegeri Si pentru funcTia de preSedinte al PD la nivel naTional Si probabil vor exista douA moTiuni, una social democratA Si alta popularA. Suceava ce va vota?

U.C.U.-In ultima SedinTA a Consiliului NaTional de Coordonare al PD s-a modificat statutul prin care moTiunea pentru preSedinTia PD poate sA aibA Si un alt caracter nu numai social democrat. Domnul FrunzAverde intenTioneazA sA candideze cu o platformA popularA, deci de centru dreapta. SInt Si alTi colegi care IncA nu Si-au anunTat oficial intenTia de a candida pentru preSedinTie, care vor veni cu moTiuni social democrate. Consider cA aSa este democratic Si In ConvenTia NaTionalA din iunie la care vor fi prezenTi 4000 de membri PD din TarA se va alege moTiunea cIStigAtoare. Automat moTiunea cIStigAtoare va Insemna Si orientarea pe care o va lua PD In urmAtorii patru ani. Cert este cA noi sIntem social democraTi. Vom discuta In BPJ, vom purta discuTii cu organizaTiile din teritoriu Si vom vedea ce moTiune vom vota.