Solutii ca procesatorii de lapte Si carne sa ramina pe piata si dupA integrare

Reuniunea se va desfASura sImbAtA, cu Incepere de la ora 15, In CImpulung Moldovenesc. IntIlnirea a fost convocatA la scurt timp dupA ce prefectul PNL de Suceava, Orest Onofrei, de profesie medic veterinar, a anunTat cA toate abatoarele, precum Si majoritatea unitATilor de prelucrare a cArnii Si laptelui din judeTul Suceava, ISi vor Inchide porTile din iulie 2006, deoarece nu Indeplinesc normele europene In domeniu. El s-a declarat Ingrijorat de faptul cA astfel, sute de oameni ar urma sA rAmInA fArA locuri de muncA, Si In acelaSi timp, a apreciat cA va fi pusA In pericol siguranTa alimentelor Si sAnAtatea populaTiei, deoarece In lipsa unor abatoare, proprietarii de animale vor Incerca sA le sacrifice In locuri neautorizate. Onofrei a spus cA In ceea ce priveSte unitATile prelucrAtoare de carne Si lapte, precum Si abatoarele, standardele negociate de RomAnia cu Uniunea EuropeanA sunt greu de realizat, adAugInd cA va Incerca sA convingA procesatorii de carne Si lapte sA acceseze fonduri pentru modernizarea unitATilor, potrivit cerinTelor comunitare. El a precizat cA din cele 32 de abatoare existente In judeT, nici unul nu va putea fi autorizat, pentru cA nu sunt Indeplinite normele europene, iar proprietarii lor nu au demarat programe de conformare. Mai mult, din cele 36 de unitATi de prelucrare a cArnii, doar una-FACOS-este agrementatA, iar altele douA, Killer Horodnic Si Superstar RAdAuTi, au Inceput derularea de programe de Indeplinire a standardelor. De asemenea, din cele 51 de unitATi de prelucrare a laptelui, 4 sunt agreate, iar 6 au demarat programe de modernizare. Prefectul Orest Onofrei a fost Seful DirecTiei Sanitar Veterinare Suceava, In timpul guvernArii CDR.