Premierul promite sa lege Moldova de sudul tarii printr-o autostrada

TAriceanu a spus cA, In prezent, cautA o soluTie pentru ca sumele de bani provenite din privatizare sA fie folosite pentru finanTarea lucrArilor de infrastructurA.

Avem In perspectivA, In acest an sA privatizAm ultimele douA mari bAnci cu capital de stat BCR Si CEC. Pot sA vA spun cu mare bucurie, cA existA un interes extraordinar din partea marilor bAnci din Europa pentru a veni la privatizarea CEC-ului Si al BCR. Putem sA presupunem cA din aceste privatizAri se vor Incasa sume substanTiale de bani care vor se Inscrie pe trend-ul acesta crescAtor al investiTiilor strAine In RomAnia Si care este foarte benefic. Ceea ce Incerc la nivelul Guvernului acum este sA gAsim o soluTie pentru ca banii care vin din privatizare sA nu mai fie folosiTi exclusiv la plata datoriei publice externe, cum s-a IntAmplat pAnA acum, ci sA IncercAm sA dAm economiei RomAniei un nou suflu, o posibilitate mai mare de a investi In programele de infrastructurA. In acest sens, Inc