Premierul promite sa lege Moldova de sudul tarii printr-o autostrada

TAriceanu a spus cA, In prezent, cautA o soluTie pentru ca sumele de bani provenite din privatizare sA fie folosite pentru finanTarea lucrArilor de infrastructurA.

Avem In perspectivA, In acest an sA privatizAm ultimele douA mari bAnci cu capital de stat BCR Si CEC. Pot sA vA spun cu mare bucurie, cA existA un interes extraordinar din partea marilor bAnci din Europa pentru a veni la privatizarea CEC-ului Si al BCR. Putem sA presupunem cA din aceste privatizAri se vor Incasa sume substanTiale de bani care vor se Inscrie pe trend-ul acesta crescAtor al investiTiilor strAine In RomAnia Si care este foarte benefic. Ceea ce Incerc la nivelul Guvernului acum este sA gAsim o soluTie pentru ca banii care vin din privatizare sA nu mai fie folosiTi exclusiv la plata datoriei publice externe, cum s-a IntAmplat pAnA acum, ci sA IncercAm sA dAm economiei RomAniei un nou suflu, o posibilitate mai mare de a investi In programele de infrastructurA. In acest sens, IncercAm sA creAm un fond de investiTii naTional care sA fie folosit pentru finanTarea tuturor programelor de infrastructurA mari din RomAnia, a spus TAriceanu. El a arAtat cA parlamentarii liberali din judeTele Moldovei au solicitat, nu o datA, sA se realizeze racordarea Moldovei la traseele de transport internaTional astfel IncAt sA existe acces cAtre Vest, iar economia acestei regiuni sA poatA sA InceapA sA exporte cAtre Vest, sA se poatA asigura legAturile cu Transilvania Si cu restul TArii cAt mai bune. Vreau sA vA spun cA o parte din banii aceStia vor fi folosiTi inclusiv la realizarea legAturilor moderne de transport dintre Moldova Si Transilvania, pe cele trei pasuri de la Nord la Sud, pentru modernizarea acestor trasee de transport Si vreau sA vA spun cA Moldova nu va rAmAne In urmA, a adAugat premierul.
Avem In vedere ca, pe lAngA coridorul de transport numArul patru, care va fi prima prioritate de autostradA In RomAnia, In virtutea unui lucru elementar: cA la ceea ce ne-am angajat, ducem pInA sfArSit Si nu lAsAm baltA Si ne mai apucAm de a doua autostradA pe nu Stiu unde, dupA aceea ne apucAm Si de a treia Si nu terminAm nimic. VA spun clar, ca prim-ministru, cA prima autostradA care se va termina va fi cea care leagA TimiSoara de BucureSti care a fost InceputA la sfArSitul anilor 1990. In mAsura posibilitATilor vom face Si a doua autostradA, cea InceputA de la BraSov la BorS, dar nu vom scApa din vedere Si voi insista foarte mult sA obTinem finanTAri, Si cred cA le vom putea obTine, pentru ca pe mAsurA ce terminAm lucrArile la aceste autostrAzi sA Incepem Si coridorul numArul nouA de la Nord la Sud care leagA Moldova de sudul TArii Si de Balcani, coridor de transport foarte important care va ajuta nu numai la tranzitul mArfurilor dinspre Balcani spre sud, dar care va permite Si economiei romAneSti sA respire mai bine sA aibA acces la noi pieTe mai importante cum ar fi Republica Moldova, Ucraina, pieTele din nord, TArile Baltice Si zona scandinavA, a spus TAriceanu. El a subliniat cA actualul Guvern are In vedere ca banii pe care-i obTine RomAnia din privatizare sA nu se ducA, sA nu se piardA ca o picAturA de apA In nisip Si sA IncercAm sA finalizAm marile proiecte de infrastructurA pentru a ne realiza promisiunile pe care le-am fAcut In campania electoralA.