Irimie- Preventoriul Vama ar trebui sa treaca in subordinea DAS Suceava

Irimie a spus cA este necesar ca primAria comunei Vama sA treacA din patrimoniul local In cel al Consiliului JudeTean Suceava clAdirile Si anexele unitATii.

El a explicat cA aceastA unitate medicalA are mai mult un caracter social precizAnd cA nu are o eficienTA deosebitA.

Ar fi In interesul tuturor pentru cA locaTia respectivA permite mai multe utilizAri In sprijinul copiilor cu probleme sociale Si In sprijinul personalului care lucreazA In aceastA unitate Si ar permite Si utilizarea la capacitate maximA a tuturor spaTiilor care alcAtuiesc Preventoriul, a spus Irimie.

El Si-a exprimat speranTa cA membrii Consiliului Local Vama ISi vor arAta disponibilitatea realizArii, cAt mai repede, a acestui transfer de proprietate astfel IncAt Preventoriul Vama Si Spitalul Municipal CAmpulung Moldovenesc sA devinA cu adevArat rentabile.

Directorul DSP Suceava a spus cA unitatea medicalA de la Vama nu este rentabilA In condiTiile In care nu existA copii internaTi care sA justifice zilele de internare suficiente pentru a fi decontate serviciile medicale de cAtre CJAS, de aceea nici personalul angajat al Preventoriului nu reuSeSte sA primeascA retribuTiile corespunzAtoare.

Acest lucru este In atenTia DSP Si CJAS Suceava IncA din 2004. Au fost discuTii, reclamaTii ale personalului, de aceea consider cA aceasta este singura soluTie a€“reorientarea spre alt tip de activitate, a mai spus Irimie.