CJAS-Farmaciile sucevene au fonduri pentru medicamente compensate si gratuite

In acest sens, s-au Intocmit acte adiTionale la contractele cu farmaciile din judeT, In care s-a specificat Si acceptul farmaciilor pentru termen de decontare a facturilor mai mare de 90 de zile. In zilele de 27 Si 30 mai 2005 s-au organizat la sediul CAS Suceava IntAlniri de lucru cu farmaciile aflate In contract cu instituTia noastrA In cadrul cArora s-a adus la cunoStinTa acestora transferul de fonduri Si s-au semnat de 101 farmacii actele adiTionale, acestea acceptAnd astfel, termenul de decontare al facturilor mai mare de 90 de zile (o singurA farmacie din municipiul Suceava nu a semnat, motivAnd prin contractele stricte pe care le are Incheiate cu furnizorii de medicamente), se aratA Intr-un comunicat al CJAS Suceava.

Fondul alocat medicamentelor compensate Si gratuite pentru luna iunie Si Inceputul trimestrului III 2005 este de 57,8 miliarde de lei.

CJAS Suceava precizeazA cA pAnA la apariTia noilor modificAri privind lista de medicamente compensate Si gratuite, rAmAn In vigoare vechile precizAri.