Crescatorii de animale din Borsa asteptaTi de forte de ordine la Cirlibaba

Prefectul Orest Onofrei, a declarat cA reprezentanTi ai crescAtorilor de animale din BorSa susTin cA au cAStigat, In instanTA dreptul de proprietate pe pASunile de pe raza comunei CIrlibaba Si cA se va deplasa In zonA cu forTe de ordine, poliTiSti Si jandarmi, pentru a se evita producerea unui conflict. TotodatA, prefectul a spus cA va verifica autenticitatea documentelor de proprietate deTinute de crescAtorii de animale din BorSa arAtAnd cA din datele pe care le are, respectivele pASuni fac parte din domeniul public Si sunt administrate de PrimAria CIrlibaba. Potrivit legislaTiei, terenurile aflate In domeniul public nu pot fi restituite. Onofrei a spus cA va Incerca soluTionarea pe cale amiabilA a acestui conflict Intre BorSa Si CIrlibaba, declanSat In urmA cu 12 ani. Vom pune In aplicare ceea ce a hotArAt justiTia, dacA existA hotArAre definitivA Si irevocabilA, a spus Onofrei.

Intre localitATile BorSa (MaramureS) Si CIrlibaba (Suceava) au Inceput, In 1993, dispute privind dreptul de proprietate asupra unei suprafeTe de aproximativ 300 de hectare de pASuni alpine aflate pe trei munTi, iar de atunci, pAnA In 2001, In fiecare an, a fost necesarA intervenTia PoliTiei Si a jandarmilor pentru detensionarea conflictelor care au apArut Intre crescAtorii de animale din cele douA localitATi, iar prefecTii celor douA judeTe au Incheiat protocoale prin care stabileau cA, pInA la soluTionarea definitivA a litigiului, In instanTA, aceste pASuni alpine sunt folosite de crescAtorii de animale din ambele localitATi.

TotodatA, In 1999 a fost instituitA Si o comisie formatA din specialiSti cadastrali, care a stabilit cA suprafaTa de pASune revendicatA de maramureSeni se aflA In raza administrativ-teritorialA a judeTului Suceava. In anul 2001, prefecTii judeTelor Suceava Si MaramureS au convenit ca toTi crescAtorii de animale din oraSul maramureSean BorSa sA plAteascA o taxA pentru pASunat In zona CIrlibaba, pe baza unui contract economic Incheiat Intre primAriile celor douA localitATi.

In privinTa dreptului de proprietate a acestor pASuni au fost deschise mai multe acTiuni In instanTA.