Liberalii vor sA scape de secretarul general al judeTului Suceava

Onofrei a spus cA In acest sens le va cere consilierilor judeTeni liberali sA IntocmeascA Si sA promoveze un proiect de hotArIre de Consiliu JudeTean privind destituirea lui Dumitru DAnilA. Propunerea de destituire trebuie formulatA de o treime dintre consilieri Si votatA de douA-treimi dintre ei, iar prefectul sperA cA PNL va reuSi sA obTinA sprijinul partenerilor din AlianTA, dar Si sA-i convingA Si pe consilierii Partidului Conservator, PPRM Si chiar PSD sA i se alAture In demersul vizInd schimbarea lui DAnilA. Onofrei a apreciat cA sunt suficiente elemente care IndreptATesc o asemenea acTiune. El a dat ca exemplu explicaTiile subTiri ale lui DAnilA care nu i-a dat dreptate cInd a cerut reanalizarea a douA hotArIri ale Consiliului JudeTean care avantajeazA PSD Si pe preSedintele instituTiei Si al OrganizaTiei PSD, Gavril MIrza. Amintim cA prefectul a cerut reanalizarea hotArIrii privind alegerea unui membru In Autoritatea TeritorialA de Ordine PublicA, pe motiv cA nu a fost respectat secretul votului, Si modificarea hotArIrii prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare Si funcTionare a deliberativului judeTean In sensul eliminArii prevederilor care delegau unele atribuTii preSedintelui PSD al Consiliului JudeTean. Onofrei l-a acuzat pe DAnilA cA nu a sesizat la timp starea de incompatibilitate In care s-a aflat preSedintele Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, prin funcTia de Sef al AutoritATii Teritoriale de Ordine PublicA Suceava pe care a deTinut-o pInA pe data de 30 mai cInd a demisionat. Era obligaTia secretarului general al judeTului sA sesizeze orice stare de incompatibilitate, a spus prefectul, care a adAugat Domnul preSedinte MIrza s-a aflat In stare de incompatibilitate. Potrivit legii 161/2003 funcTia de preSedintele sau vicepreSedinte de Consiliu JudeTean este incompatibilA printre altele cu orice altA funcTie publicA sau o activitate remuneratA In TarA sau strAinAtate cu excepTia funcTiei de cadru didactic sau a funcTiilor din cadrul unor asociaTii, fundaTii, sau alte organizaTii neguvernamentale. Prefectul a precizat cA nu este pentru prima datA cInd secretarul general al judeTului nu Si-a fAcut datoria amintind de cazul fostului vicepreSedinte al Consiliului JudeTean, Petru Stirbu, care a fost gAsit In incompatibilitate fiind membru In Consiliul de AdministraTie la o Intreprindere suceveanA. Ilegalitatea a fost semnalatA la vremea respectivA de cAtre liberali iar Stirbu a fost nevoit sA renunTe la calitatea de vicepreSedinte. Onofrei Si-a exprimat surprinderea cA preSedintele Consiliului JudeTean nu s-a sesizat In legAturA cu modul In care DAnilA ISi face treaba. Este surprinzAtor de ce preSedintele MIrza nu s-a sesizat pInA acum Si nu a cerut sancTionarea lui DAnilA. Putea sA declanSeze PSD prin consilierii sAi procedura de demitere a secretarului general al judeTului, a spus prefectul. In Consiliul JudeTean Suceava, din cele 37 de mandate, 18 aparTin PSD, 10-PNL, 5-PD, iar cIte douA PPRM Si Partidului Conservator-fostul PUR. DacA douA treimi dintre ei vor vota pentru destituirea lui DAnilA, decizia va fi InaintatA ministrului AdministraTiei Si Internelor, Vasile Blaga, singurul In drept sA semneze ordinul de InlAturare din funcTie a unui secretar de judeT. Nu am la cunoStinTA cA DAnilA ar fi incompetent. Asta ar trebui sA, rezulte dintr-un act de constatare Intocmit de un organ. Nu existA la aceastA datA nici un act de constatare al unui organ de control care sA spunA cA DAnilA este incompetent, a declarat preSedintele Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, Seful pe linie de serviciu al secretarului general al judeTului.