Prima groapa ecologica din Suceava ar putea sa fie construita in Moara

MIrza a mai precizat cA firma care ar urma sA construiascA groapa de gunoi ar urma fie sA cumpere, fie sA concesioneze aceastA suprafaTA de teren de la Consiliul Local Moara. Gavril MIrza a spus la rIndul sAu cA In judeTul Suceava va exista un singur operator care sA presteze servicii de salubrizare, urmInd ca In perioada urmAtoare sA se stabileascA condiTiile, asocierile Si regulile dupA care va funcTiona. PInA In prezent, dupA toate regulile, acesta va fi SC Ecologica, a spus MIrza. El a precizat la rIndul sAu cA pInA pe data de 31 iulie aceastA firmA trebuie sA poarte discuTii cu toate firmele de specialitate existente In judeT, astfel IncIt sA se analizeze posibilitatea de asociere. Ideea care a apArut este sA existe un operator unic, dar care sA preia actualele formaTiuni care opereazA In judeT. Din acest motiv trebuie sA poarte discuTii cu fiecare operator din localitATile care ar urma sA beneficieze de aceste gropi ecologice, Si sA se vadA de ce utilaje dispun, angajaTi, Si abia dupA aceea sA se stabileascA o modalitate de colaborare, a spus MIrza. El a mai declarat cA In urma discuTiilor cu mai mulTi primari din judeT aceStia ar fi preferat varianta asocierii Ecologica direct cu firmele de salubrizare, astfel IncIt Conisliile Locale sA nu mai fie implicate. Cu toate acestea, preSedintele CJ Suceava a atras atenTia cA prin aceasta ar dispArea parteneriatul public-privat In baza cAruia ar fi urmat sA se realizeze aceste investiTii. Din acest motiv MIrza a afirmat cA pInA la data de 31 iulie a.c. Ecologica va discuta cu toTi operatorii existenTi, In special pentru a efectua un studiu de naturA financiarA, pentru a se evalua dacA existA posibilitatea recuperArii investiTiei. Cei care vor sA fie operator unic spun cA nu au garanTia cA ISi pot recupera investiTi dacA nu vor fi In parteneriat Si cu autoritATile locale, a mai afirmat MIrza. Trebuie spus cA firma care intenTioneazA sA construiascA cele douA gropi ecologice, SC ECOLOGICA are printre acTionari firma germanA Geiger, cu 30% dintre acTiuni, dar Si firma bucureSteanA ROSAL, care a achiziTionat recent aproximativ 30% din numArul de acTiuni.