Romania a facut un noi pas spre securizarea frontierei Schengen

In acest sens, Guvernul a adoptat Planul de acTiune Schengen 2005 – PAS 2005 -, care reprezintA o nouA etapA In ceea ce priveSte aderarea la ConvenTia Schengen.

In momentul aderArii la ConvenTia Schengen, se eliminA, pentru cetATenii romAni, obligativitatea controalelor la frontierele interne spaTiului Schengen.

Prin adoptarea PAS 2005, Guvernul IndeplineSte un angajament asumat In procesul de negociere, In Capitolul JustiTie Si Afaceri Interne, conform cAruia statele candidate trebuie sA prezinte un plan de acTiune pentru aplicarea criteriilor preliminare participArii la spaTiul Schengen.

Guvernul a aprobat Planul de acTiune Schengen 2005, care cuprinde progresele legislative, instituTionale Si operative pe care RomAnia le-a fAcut pAnA In prezent In ceea ce priveSte controlul frontierei, vize, migraTie, cooperare poliTieneascA, cooperare juridicA, lupta Impotriva drogurilor, arme de foc Si muniTii, sistemul informatic Schengen Si protecTia datelor personale.

RomAnia trebuie sA implementeze PAS 2005 pAnA la data de 1 ianuarie 2007. PAnA la acel moment, autoritATile romAne Si-au fixat Tinte pentru fiecare domeniu ce Tine de aplicarea Planului de AcTiune Schengen.

In ceea ce priveSte controlul frontierelor, se are In vedere implementarea unor proceduri de control a traficului astfel IncAt sA se elimine aglomeraTia In punctele de trecere a frontierei. De asemenea, se urmAreSte reorganizarea birourilor vamale, In conformitate cu standardele UE Si ImbunAtATirea echipamentelor de control la frontiere.

CAt priveSte regimul vizelor, se are In vedere simplificarea procedurilor de acordare a vizelor Si Incheierea unor acorduri bilaterale cu state ale spaTiului Schengen, prin care sA fie facilitate cAlAtoriile In spaTiul comun. PAnA la 30 iunie 2006, Ministerul Afacerilor Externe trebuie sA finalizeze Si Sistemul visa on-line.

In ceea ce priveSte MigraTia, obiectivele principale vizeazA armonizarea legislaTiei romAne cu cea comunitarA Si implementarea totalA a Sistemului Informatic NaTional Integrat privind managementul migraTiei, azilului Si vizelor. Acest Sistem a fost testat Si validat, iar In prezent se desfASoarA implementarea sa, operaTiune care trebuie finalizatA Inainte de aderarea la UE.

Implementarea Planului de AcTiune Schengen va fi monitorizatA periodic de cAtre Ministerul AdministraTiei Si Internelor. Un raport anual va fi prezentat Guvernului Si va fi folosit, ulterior, ca bazA pentru informarea Uniunii Europene.

Pentru a aderara la ConvenTia Schengen, RomAnia trebuie sA implementeze Acordul Schengen. Punctele cheie ale Acordului vizeazA constituirea, dupA eliminarea controlului vamal la frontierele statelor care aderA la acest document, a unui spaTiu comun de securitate Si justiTie. Obiectivele Acordului Schengen rezidA In armonizarea prevederilor legate de intrarea Si Sederea de scurtA duratA In spaTiul Schengen a cetATenilor din afara UE, problema azilului, combaterea traficului de droguri la frontiere, cooperarea poliTiei Si justiTiei din statele spaTiului Schengen.