Sprijin guvernamental aprobat pentru producatorii agricoli din zona montana

Astfel, la IntAlnirea reprezentanTilor Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerul Agriculturii, PAdurilor Si DezvoltArii Rurale, condusA de secretarul de stat DAnuT Apetrei Si de secretarul general Sorin Chelmu, au participat reprezentanTii permanenTi ai confederaTiilor sindicale Si ai patronatelor membre In comisia de dialog social.

IntAlnirea a avut pe ordinea de zi discutarea Si avizarea urmAtoarelor proiecte de acte normative:

– HotArArea pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaTiilor Si producAtorilor agricoli din zona montanA pentru achiziTionarea de dotAri specifice noi, cu finanTare de la bugetul de stat;

– Legea privind instituirea sistemului de garanTii pentru importul Si exportul produselor agricole;

– Legea privind instituirea sistemului de certificate de import Si de export pentru produse agricole.

Printre obiectivele care au stat la baza elaborArii proiectului de act normativ pentru sprijinirea producAtorilor din zona montanA au fost:

– sprijinirea organizArii de asociaTii In zona montanA, In vederea colectArii Si valorificArii produselor animaliere;

– sporirea capacitaTii de producTie a terenurilor agricole, inclusiv a pajiStilor;

– creSterea efectivelor de animale, In special de ovine Si bovine;

– creSterea gradului de igiena a laptelui;

– creSterea vitezei de recoltare Si depozitare a fAnului.

IniTierea celor douA proiecte de legi privind importul Si exportul produselor agricole urmAreSte reglementarea celor douA sisteme care funcTioneazA ImpreunA precum Si introducerea Si aplicarea acestor mecanisme Inainte de aderarea la Uniunea EuropeanA.

De asemenea, prin instituirea sistemului de garanTii Si a sistemului de certificate de import Si de export pentru produsele agricole se doreSte o disciplinare a activitATii comerciale precum Si o monitorizare statisticA a importurilor Si exporturilor.