Premierul cere prefectilor sa urgenteze punerea in posesie a proprietarilor

RomAnia nu poate fi consideratA un adevArat stat de drept cAtA vreme proprietatea nu este respectatA, a afirmat Seful Executivului.

Premierul a spus cA sAptAmAna viitoare, pe 14 iunie, Guvernul va prezenta In Parlament pachetul de legi privind reforma In domeniile proprietATii Si justiTiei. Este posibil sA avem o dezbatere pe acest proiect In condiTiile In care opoziTia va depune o moTiune de cenzurA. Este dreptul constituTional Si democratic al opoziTiei, a adAugat Premierul. MoTiunea de cenzurA va fi dezbAtutA In Parlament pe 22 iunie.

Primul-ministru a afirmat cA reforma proprietATii urmAreSte principiul restituirii In naturA, atAt a imobilelor cAt Si a terenurilor, acolo unde acest lucru este posibil.

In situaTiile In care restituirea In naturA nu va fi posibilA, foStii proprietari vor fi despAgubiTi echitabil, prin acTiuni la Fondul Proprietatea.

Statul va depune cote de participare valoroase la acest Fond Si trebuie menTionat cA reacTia bursei a fost una foarte favorabilA, a spus Primul-ministru.

In ceea ce priveSte reforma In domeniul justiTiei, Seful Executivului a arAtat cA pachetul de legi susTinut de Guvern are drept scopuri celeritatea actului de justiTie, creSterea Increderii cetATeanului In justiTie Si respectarea principiilor statului de drept.

De asemenea, a explicat premierul TAriceanu, promovarea pachetului legislativ face parte din respectarea angajamentelor asumate de RomAnia In negocierile cu Uniunea EuropeanA, la Capitolul JustiTie Si Afaceri Interne.