Flutur: Bejinariu face declaraTii pe post de detergent ca sA spele PSD

AfirmaTia a fost fAcutA duminicA de vicepreSdintele PNL, senatorul de Suceava, Gheorghe Flutur, Si vine ca replicA la declaraTia lui Bejinariu cum cA Omar Hayssam a fost adus In judeTul Suceava de liberalul ValicA Gorea, preSedintele AgenTiei Nucleare RomAne. Domnul Bejinariu a devenit un detergent al PSD. Probabil cA i-au dat o temA sA-l spele de ruSinea Omar Hayssam Si IncearcA acum sA gAseascA fel de fel de combinaTii, IntAlniri, dacA a strAnutat cumva pe lAngA o casA a unui liberal, a spus Flutur. El a mai spus cA vrea sA-i aminteascA lui Eugen Bejinariu cA e mai nou In politicA Si In grAdina PSD intrat mai In faTA Si i-a sugerat sA-Si verifice colegii cu care se InfATiSeazA la tAiat pamblici pentru cA mulTi au foarte multe de spus despre Omar Hayssam. SA nu Incerce sA arunce pisica pentru cA ei sunt cu aceastA problemA Si cu alte probleme de genul Omar Hayssam care trebuie sA Si le spele. SA nu Incerce sA gAseascA la PNL vinovaTi, a spus Flutur. El a mai afirmat cA va face public In curAnd un raport de control cu privind defriSArile din judeTul BacAu. Ii voi arAta domnului Bejinariu Si foarte multe dovezi despre Omar Hayssam In grAdina Raiului din BacAu unde In domeniul lemnului s-au fAcut foarte multe lucruri In care Guvernul In care Si el a fost douA zile Si jumAtate premier nu a luat nici o mAsurA, a spus Flutur. Pe de altA parte, deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu, a transmis, duminicA, un comunicat In care Ii sugereazA preSedintelui AgenTiei Nucleare, ValicA Gorea, sA rAspundA la mai multe IntrebAri.
Astfel, Bejinariu Il IntreabA pe Gorea dacA a fost sau nu coproprietar al societATii comerciale Bucovina Mineral Water ImpreunA cu Omar Hayssam Si cAt din prejudiciul de 13 miliarde de lei, constatat de Garda FinanciarA prin procesul verbal de control nr. 166/2003, era aferent activitATii domnului ValicA Gorea In calitatea sa de director al societATii Bucovina Mineral Water. TotodatA, preSedintele AgenTiei Nucleara este Intrebat de parlamentarul PSD de Suceava suma de bani primitA de la Omar Hayssam pentru acTiunile vIndute la aceastA firmA Si dacA a avut o maSinA de culoare roSie primitA de la acesta In acelaSi comunicat, Bejinariu Il IntreabA pe ValicA Gorea dacA excursia In Nigeria a fost sau nu finanTatA cu bani de la Omar Hayssam Si dacA a mai Tinut sau nu legAtura In ultimul timp cu Omar Hayssam Si dacA Stia sau nu Stia despre planul de rApire a ziariStilor romAni In Irak.