Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALE de vânzare de masă lemnoasă pe picior pentru producţia anului 2016

Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

  • 21 decembrie 2015 ora 900 pentru ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama şi Moldoviţa

Plicurile cu ofertele pentru ocoalele Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama şi Moldoviţa se depun în data de 21.12.2015 începând cu ora 900

  • 22 decembrie 2015 ora 900 pentru ocoalele silvice: Frasin, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata

Plicurile cu ofertele pentru ocoalele Frasin, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata se depun în data de 22.12.2015 începând cu ora 900

Locul desfăşurării licitaţiei: Sala Auditorium „Joseph Schmidt” situată în Corpul F al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, din Municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 13, jud. Suceava

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.

Data şi ora organizării preselecţiei: 10 şi 11 decembrie 2015, ora 900-1600

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 9 decembrie 2015 ora 1600

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 518719 m3,

din care pe natură de produse:

– produse principale:   323957  (m3);

– produse secundare:  190563  (m3);

– produse de igienă:         607  (m3);

– produse accidentale:    3592  (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase:    383291  (m3);

– fag:             105254  (m3);

– stejari:            1951  (m3);

– diverse tari:   18470  (m3);

– diverse moi:    9753  (m3).

 

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, conform art. 14 alin (3) din Regulament.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 25 noiembrie 2015

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.

 

Organizator,

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

OPIS PRIVIND DOCUMENTELE PENTRU PRESELECTIE

Pentru admiterea la LICITAŢIA PRINCIPALĂ de vânzare de masă lemnoasă pe picior pentru producţia anului 2016 organizată de Direcţia Silvică Suceava în datele de 21-22 decembrie 2015, până în data 9 decembrie 2015 ora 16.00 operatorii economici vor depune la registratura organizatorului licitaţiei sau prin poştă, cererea de înscriere la licitaţie, la care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:
a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici;
b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;
c) Certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de Oficiul Registrul Comerţului, prin serviciul online InfoCert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
e) Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de operatori economici, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici.
ATENŢIE
Referitor la completarea anexei Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră se fac urmatoarele precizari:

I) Ceritificatele emise inainte de luna octombrie 2015 conform procedurii din Ordinul MADR nr. 223/1330/2008 se vor prezenta pentru completare la organizatorul licitatiei (directii silvice, ocoale silvice private, etc).

Pentru completarea certificatelor de atestare menţionate la pct. I) pentru masa lemnoasă adjudecată la Direcţia Silvică Suceava, operatorii economici se vor prezenta la Biroul Comercial Producţie din cadrul D.S Suceava până la data de 8 decembrie 2015

II) Certificatele emise începând cu luna octombrie 2015 conform procedurii din Ordinul MMAP nr. 1330/2015 se vor prezenta pentru completare la ocoalele silvice.

 

loading...