DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 27 septembrie 2007, ora 14


Intră acum și în grupul de

DISPOZITIE

privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 septembrie 2007, ora 14

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin. 1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

                        DISPUN:

      Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 septembrie 2007, ora 14, în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

       1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local din data de 30.08.2007 si 3.09.2007;
       2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local prin virari de credite în cadrul bugetului local pe anul 2007 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       3. Proiect de hotarâre privind aprobarea contractarii unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       4. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Cinema Modern” – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       5. Proiect de hotarâre privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotarâri de Guvern privind trecerea unei suprafete de teren de 75.248 mp (compusa din parcelele Pc. 7320, Dr. 7322, Dr. 7331, Dr. 7411, Pc. 7449, Dr. 7450) situata în municipiul Suceava, din proprietatea Statului Român – domeniul privat si administrarea Regiei Autonome de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea municipiului Suceava – domeniul public si în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       6. Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în administrare catre Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava, a unei parcari în suprafata de 810,70 mp – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       7. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 297/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii în regim de taxi – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       8. Proiect de hotarâre privind reorganizarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
       9. Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a unui post din statul de functii al Primariei municipiului Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
      10. Proiect de hotarâre privind transformarea unui post în statul de functii al Directiei Tehnice – Coordonare Servicii Publice – initiator, Primarul municipiului Suceava;
      11. Plângerea prealabila a S.C. “Transporturi Auto Suceava” S.A., înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 260/31.08.2007;
      12. Diverse.

 

                                              PRIMAR

                                            ION LUNGU 
 

              Nr. 3100                                                                    Avizat pentru legalitate

          Din 21.09.2007                                                              Secretar municipiu

                                                                                                   Jr. IOAN CIUTAC


Intră acum și în grupul de