Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 28 februarie 2008, ora 14

Ion Lungu, primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin.1 si art. 68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;  

                  DISPUN:

      Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 februarie 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

   1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 17.12.2007 si 31.01.2008;
   2. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Anexei nr.1 din HCL nr. 290/2006 privind aprobarea taxei de salubrizare în municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotarâre privind aprobarea propunerii de privatizare a S.C. “Termica“ S.A. Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Alimentare cu energie electrica si iluminat public cartier DN29 Burdujeni, municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
   5. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Consolidare versant Zamca” din municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
   6. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare, drenaje si consolidare, str. Cernauti E85 (DN2) km 436+918-km 438+921” în municipiul Suceava” – initiator Primarul municipiului Suceava;
   7. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Cantina de ajutor social” municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
   8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Suceava si Institutia Prefectului – Judetul Suceava privind implementarea proiectului “ SIVECO – Sistem Informatic Integrat pentru eficientizarea activitatilor în cadrul Primariei municipiului Suceava” – initiator Primarul municipiului Suceava;
   9. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu solicitant Bruja Nicolae – initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava , Angela Zarojanu;
  10. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu solicitant S.C. Vila Alice S.R.L.  – initiator Primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitanti Prichici Viorel, Coaja Trandafira – initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava, Angela Zarojanu;
  12. Proiect de hotarâre privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Suceava cu un agent economic în scopul administrarii Strandului proprietate a municipiului Suceava din str. Strandului f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în administrare catre Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, pe perioada functionarii acestuia a unor suprafete de teren, proprietate a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotarâre privind stabilirea pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spatii de locuit – initiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotarâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, având destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor –case de locuit – initiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit si a unor spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotarâre privind asigurarea de catre Politia Comunitara a masurilor de ordine si siguranta pe arenele sportive ale municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Suceava” domnului dr. PUSCASU STEFAN – initiator Primarul municipiului Suceava;
  21. Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Suceava” domnului colonel COJOCARU ZAHARIE – initiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotarâre privind transformarea unui post în statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala – initiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Raport de activitate pe anul 2007 al consilierului municipal Cornel Casu, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 32/14.02.2008;
  24. Raport de activitate al consilierului local PSD Suceava, Prof. Virginel Iordache, înregistrat la Consiliul Local al municipiului  Suceava la nr. 34/15.02.2008;
  25. Cererea organizatiei judetene a Partidului Democrat Liberal înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 12/24.01.2008;
  26. Cererea dlui Constantin Gheorghe, înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 39/21.02.2008;
  27. Diverse.

 
 

Nr. 665                                                   Avizat pentru legalitate,

din 22.02.2008                                           secretar municipiu

                                                                   Jr. IOAN CIUTAC
           

  
 

loading...