Casa de Asigurări de Sănătate Suceava desfăşoară în luna martie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pentru toate domeniile de asistenţă medicală


Intră acum și în grupul de

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava desfăşoară în luna martie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pentru toate domeniile de asistenţă medicală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Preşedintele director general al CAS Suceava, economist Victor Cristi Bleorţu, a precizat, marţi, într-un comunicat de presă că acest proces de contractare a serviciilor medico-farmaceutice se desfăşoară în conformitate cu prevederile HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 şi Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2016 .

Bleorţu a spus că în vederea încheierii contractelor/actelor adiţionale pe acest an, furnizorii trebuie să depună la CAS Suceava, în perioada 13-17 martie, cererile, însoţite de documentele necesare, calendarul de contractare şi listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică fiind afişate la sediul CAS şi pe site-ul instituţiei.

“Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se afla în contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2016 se prelungesc, la cererea furnizorilor şi pe baza documentelor pe care le vor depune, prin acte adiţionale valabile pentru perioada 01.04.2017 – 31.12.2017. Furnizorii care nu se află în contract cu CAS Suceava vor depune cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare,  urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate 01.04.2017 – 31.12.2017”, a explicat Bleorţu.

El a precizat că documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină, iar reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Preşedintele director general al CAS Suceava a anunţat că vor fi organizate în această perioadă şi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, ai  Colegiului Judeţean al Medicilor, ai Asociaţiei Medicilor de Familie, ai Colegiului Judeţean al Farmaciştilor, precum şi cu conducerile spitalelelor din judeţ în vederea finalizării procesului de contractare.

 Bleorţu a menţionat că, în prezent, CAS Suceava are încheiate 713 contracte cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice, din care 280 cu furnizorii din domeniul  Medicinei primare, 109 cu cei din Ambulatoriul de specialitate clinic , 28 de contracte cu furnizorii din Ambulatoriul de specialitate paraclinic, 13 contracte cu furnizorii din Ambulatoriul de specialitate de recuperare, 55 de contracte cu furnizorii din domeniul asistenţei medicale dentare, 5 contracte cu furnizorii de îngrijiri la domiciliu, 15 contracte cu furnizorii de asistenţă medicală spitalicească, 142 cu furnizori de medicamente, 65 cu furnizori de dispozitive medicale şi un contract cu un furnizor de transport sanitar neasistat.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de