DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 25 septembrie 2008, ora 14

          ROMÂNIA
           JUDETUL SUCEAVA
           MUNICIPIUL SUCEAVA
           PRIMAR

                               DISPOZITIE
privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 25 septembrie 2008, ora 14

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin.1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ulterioare;
                  
DISPUN:

Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 septembrie 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
1.    Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local din data de 28.08.2008;
2.    Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 – initiator Primarul Municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotarâre privind efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 – initiator Primarul Municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotarâre privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Deviere retea TC pe amplasamentul Sala de Sport – Scoala Generala “Ion Creanga” – municipiul Suceava” – initiator Primarul Municipiului Suceava;
5.    Proiect de hotarâre privind vânzarea a 20 de apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului si aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava catre titularii contractelor de închiriere, în conditiile impuse de Decretul Lege nr.61/1990, republicat, si a Legii nr.85/1992, republicata – initiator Primarul Municipiului Suceava;
6.    Proiect de hotarâre privind schimbul de teren în suprafata de 80 mp proprietatea familiei Vatamanu Ioan si Maria cu suprafata de 300 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Suceava – initiator Primarul Municipiului Suceava;
7.    Proiect de hotarâre privind aprobarea intrarii în legalitate pâna la data de 31.12.2008 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
8.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. EURO-SERVICE S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
9.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant RATA CONSTANTIN CRISTOFOR – initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl.Viorel Seredenciuc;
10.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant PUSCASU ION NICUSOR, POP EREMIA – initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl.Viorel Seredenciuc;
11.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant CONSTANTIN CRISTIAN, CALINCIUC DAN GABRIEL, SCHLOSS CORNEL –initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl.Viorel Seredenciuc;
12.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. PETRORECA  S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl.Viorel Seredenciuc;
13.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal –solicitant S.C. VLADROM S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl.Viorel Seredenciuc;
14.    Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Suceava pentru constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala – initiator Primarul Municipiului Suceava ;
15.    Proiect de hotarâre privind aprobarea donatiei dlui Munteanu Ioan constând în o parcela de teren în suprafata de 152 mp situata în zona Metro – initiator Primarul Municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa “Sfânta Înviere” Suceava a unei parcele de teren în suprafata de 196 mp în vederea restaurarii si valorificarii durabile a patrimoniului cultural – initiator Primarul municipiului Suceava;
17.     Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Asociatia “Joseph Schmidt” Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si ANCCSR România – initiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata în str. Aron Pumnul f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical – solicitant Papuc Ruminita Maria – initiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical – solicitant  CMI Andriescu Rodica – initiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical – solicitant Savescu Lacarmioara – initiator Primarul municipiului Suceava;
23.    Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren în municipiul Suceava, bdul 1 Decembrie 1918, în vederea amplasarii unei prisme publicitare electronice cu caracter provizoriu – initiator Primarul municipiului Suceava;
24.    Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Burdujeni f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;
25.    Proiect de hotarâre privind închirierea prin licitatie publica  a spatiilor publicitare de pe mijloacele de transport folosite de catre S.C. TPL S.A. Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
26.    Proiect de hotarâre de majorare pentru transportul public urban practicate de catre S.C. “Transport Public Local” S.A. Suceava – initiatori consilierii locali: dl. Barabas Vasile, dl. Cretu Silviu Cristinel si dl. Dragoi Daniel;
27.    Proiect de hotarâre privind modificarea tarifului pentru serviciul de transport public local complementar de calatori –initiator Primarul municipiului Suceava;
28.    Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi – initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi;
29.    Proiect de hotarâre privind constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului în vederea cumpararii Sistemului de iluminat public din municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
30.    Proiect de hotarâre privind  repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizarea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum – initiator Primarul municipiului Suceava;
31.    Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a doua posturi în statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
32.    Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a doua posturi în statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala – initiator Primarul municipiului Suceava;
33.    Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a unui post în statul de functii al Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor – initiator Primarul municipiului Suceava;
34.    Adresa prefectului Judetului Suceava înregistrata la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 195/19.09.2008 prin care se solicita reanalizarea HCL nr. 163/28.08.2008;
35.    Diverse.    

Nr. 2634                   Avizat pentru legalitate,
    din 19.09.2008                Secretar municipiu
                                              Jr. IOAN CIUTAC

loading...