Peste 300 de dosare comunitare au fost prelucrate de Casa Judeţeană de Pensii Suceava anul trecut, iar în 2018 alte 16 astfel de dosare

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a precizat, joi, într-un comunicat de presă că instituţia a prelucrat anul trecut 307 dosare comunitare, iar de la începutul acestui an au mai fost prelucrate alte 16 astfel de dosare pentru cetăţenii români care au lucrat în România şi în altă ţară membră a Uniunii Europene şi au solicitat acordarea drepturilor de pensie comunitară.

El a explicat că de la 1 ianuarie 2007, dată la care România a aderat la Uniunea Europeană, ţara noastră aplică prevederile regulamentelor europene în domeniul securității sociale.

Boliacu a precizat că în relațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene s-au aplicat prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72, până la data de 30 aprilie 2010, care au fost înlocuite, începând cu data de 1 mai 2010, de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

“Ca urmare, dacă o persoană a lucrat în România şi în altă ţară din Uniunea Europeană, aceasta  va putea solicita acordarea drepturilor de pensie, în cazul îndeplinirii conditiilor privind vârsta de pensionare si stagiul de cotizare prevăzute în legislatia din domeniul asigurărilor sociale din aceste două state. În România, cadrul legal în domeniul pensiilor este reprezentat în prezent, de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.Vârsta standard de pensionare este cea prezentată în anexa nr.5 a Legii nr.263/2010 şi diferă, pentru bărbaţi şi femei, în funcţie de data naşterii solicitantului”, a menţionat Boliacu.

 Directorul executiv al CJP Suceava a subliniat că stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obținerea drepturilor de pensie din sistemul public de pensii din România se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfășurat activități profesionale și confirmate ca atare de instituțiile competente ale statelor membre implicate.

Boliacu a arătat că drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat.

“Persoanele care au domiciliul în România, în vederea obţinerii unei pensii comunitare,  se vor adresa cu o cerere casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu, anexând si documentele din care să rezulte faptul că a fost asigurat în cealaltă ţară. Casa teritorială de pensii din ţara de domiciliu sau de reşedinţă va comunica prin intermediul formularelor europene de legătură cu instituţiile competente din cealaltă ţară, fiecare din aceste instituţii având obligaţia de a analiza documentele transmise. Fiecare dintre legislaţii prevede o anumită vârstă de pensionare şi un stagiu minim de cotizare, astfel prin totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele tări se poate constata dacă este îndeplinită condiţia referitoare la realizarea perioadei minime de cotizare pentru care instituţia competentă poate acorda o pensie”, a mai spus Boliacu.

El a declarat că în cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state membre, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu (loc de ședere permanentă), care face toate demersurile către instituția competentă din România, nefiind necesară deplasarea în România a solicitantului stabilit în străinătate.

“Cererea va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română în vederea acordării drepturilor de pensie. Vor fi prezentate obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverințe eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din România, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001). Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România, până la data de 1 aprilie 2001, dată de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută  în format electronic, de casele teritoriale de pensii, iar la nivel central de CNPP, se face cu carnetul de muncă  sau cu alte acte prevăzute de lege”, menţionează Boliacu în comunicatul de presă.

Directorul executiv al CJP Suceava a adăugat că, potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii acestora.

Astfel,  persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente: denumirea angajatorului; datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă, menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea, funcția, meseria sau specialitatea exercitată, salariul tarifar de încadrare, denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată şi perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Totodată, actele vor avea număr și data de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

În comunicatul de presă al CJP Suceava se mai arată că, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, solicitantul se va adresa instituţiei competente din statul implicat, pentru a transmite  în copie certificată pentru conformitate cu originalul, documentele precizate mai sus.

 “După ce instituțiile competente ale statelor membre implicate își comunică, prin intermediul formularelor standard de legătură, toate informațiile necesare, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare, decizii pe care le vor comunica persoanei interesate și/sau celeilalte/ instituții competente”, mai menţionează directorul CJP Suceava în comunicatul de presă.

(Liliana Bujdei)