DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 20 noiembrie 2008, ora 14

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

    – PRIMAR –
    
    

                  DISPOZIȚIE

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 20 noiembrie 2008, ora 14

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

      În baza prevederilor art. 39 alin.1 și 3 și art. 68 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                  DISPUN:

      Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 20 noiembrie 2008, ora 14 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

   1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 23.10.2008 și 30.10.2008;
   2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008, efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local, precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară – inițiator Primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2008 – inițiator Primarul municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării sistemului de iluminat public din Municipiul Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
   5. Proiect de hotărâre privind anularea penalităților aferente debitelor achitate către asociația de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 15 familii – inițiator Primarul municipiului Suceava;
   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – CTATU și a Regulamentului de funcționare al acesteia, conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
   7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant MANDIUC CONSTANTIN – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
   8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant TÃNASÃ NICOLAE MARIUS – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. AGROTOUR S.R.L. – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal  – solicitant S.C. LINDA ECOTIL S.R.L. SALCEA – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MARVAS CONSTRUCT S.R.L. – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
  12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită, pe o perioadă de cinci ani, către Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a municipiului Suceava, situate în str. 22 Decembrie f.n. (sediul Primăriei Burdujeni) – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HGR nr. 1.357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, așa cum a fost modificată și completată de HGR nr. 1.564/2006 – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotărâre cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului în municipiul Suceava inițiatori – Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe sociale – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Viorel Seredenciuc;
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe tip mansardă – inițiator Primarul municipiului Suceava ;
  18. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Raportul Comisiei de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Suceava sub nr. 39.481/14.11.2008;
  20. Diverse.

 

Nr. 3.009                     PRIMAR           Avizat pentru legalitate,

Din 14.11.2008         ION LUNGU           Secretar municipiu

       Jr. IOAN CIUTAC