Un nou proces împotriva CJ Suceava prin care se cere desființarea depozitului ecologic Pojorâta și care ar putea duce la blocarea întregului program din județ cu plata de corecții financiare uriașe. Consilierii județeni au votat să angajeze o casă de avocatură specializată.

Consiliul Județean Suceava a aprobat, luni, cu unanimitate de voturi, alocarea sumei de 120.000 de lei pentru angajarea unei case de avocatură specializate pentru reprezentarea instituției în instanță în condițiile în care, o firmă de avocatură din Cluj Napoca a deschi o nouă acțiune în instanța de contencios prin care cere anularea mai multor acte care au stat la baza proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Suceava prin care s-au construit două depozite ecologice de deșeuri la Moara și Pojorâta, s-au închis gropile neconforme și s-a dezvoltat noua infrastructură pentru gestionarea deșeurilor din județ.

De menționat este că în data de 11 octombrie 2018 a fost înregistrată la Consiliul Județean  Suceava cererea de chemare în judecată  formulată  de Societatea Civilă Profesională de Avocați Plopeanu & Ionescu, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca prin care se cere anularea Hotărârii Consiliului local Pojorâta nr. 69 din 16.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent Depozitului de Deșeuri Pojorâta, act administrativ normativ al cărui emitent este Consiliul Local Pojorâta, beneficiar fiind Consiliul Județean Suceava; anularea în parte a Autorizatiei de construire nr. 39 din data de 03.10.2012, emisă de Președintele Consiliului Județean Suceava, exclusiv în privinta autorizării lucrărilor de construcții privind Depozitul ecologic Pojorâta, desființarea constructiei Depozitului ecologic de deșeuri Pojorâta, edificată în baza Autorizației de construire nr. 39 din data de 03.10.2012.

În susținerea proiectului de angajare a unei case de avocatură, Direcția juridică din CJ Suceava arată că realizarea depozitului ecologic de deșeuri de la Pojorâta s-a realizat cu respectarea cerințelor tehnice prevăzute în legislația europeană și națională, iar lucrările de impermeabilizare a bazei solului și cele privind instalațiile de colectare a apei și gazului produs în depozit și investițiile anexă la depozit (instalația de tratare a apei/levigat și cea de tratare a gazului)  sunt menite să asigure faptul că, pe durata funcționării depozitului, sunt respectate condițiile de protecție a mediului pentru sol, subsol, ape subterane, aer  și sănătatea populației.

„Prin obiectivele sale, Proiectul SMID are că prim scop să răspundă angajamentelor luate prin Tratatul de Aderare la UE, capitolul 22 – Mediu, să contribuie la asigurarea conformității infrastructurii din domeniul deșeurilor cu standardele în vigoare, să contribuie la reabilitarea și modernizarea infrastructurii de colectare, transport sortare și depozitare de deșeuri precum și la dezvoltarea sistemului de management  integrat al deșeurilor în județul Suceava, asigurându-se astfel conformarea la Directiva Europeană nr. 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării”, se arată în raport.

În prezent, depozitul ecologic Pojorâta este executat, fiind semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se va proceda la scoaterea la licitație a operării acestuia.

Direcția Juridică a CJ Suceava a prezentat și un scurt istoric al litigiilor anterioare, precizând că în 28 septembrie 2017 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava o cerere de chemare în judecată, formulată de un număr de opt cetățeni ai comunei Pojorâta, respectiv Danici Alexandru Marius, Danici Elena, Maxim Samuilă Rodica, Samuilă Nicoleta, Moraru Veronica, Stremciuc Mirela, prin mandatar Maxim Samuilă Aristide, reprezentanți convențional prin Societatea Civilă de Avocați Corciu &Asociații București având ca obiect anularea Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pojorâta nr. 80/09.09.2016 privind trecerea din domeniul public al Comunei Pojorâta în domeniul public al Județului Suceava a unui bun imobil – teren în suprafață de 9 ha, fiind formulată în contradictoriu cu Consiliul Local al comunei Pojorâta, U.A.T. – Comuna Pojorâta,   Primarul   comunei   Pojorâta   (toți   reprezentați   convențional   de  avocat Șoldănescu Radu) și Consiliul Județean Suceava, iar Tribunalul Suceava a respins această cerere care se află în apel.

„Având în vedere că în cadrul acestui proiect este prevăzută construcția a două depozite ecologice județene,  care respectă  cele mai ridicate norme și standarde de mediu, unul fiind  depozitul de la Pojorâta, al cărui amplasament se identifica cu terenul ce face obiectul hotărârii judecatorești precizate, este periclitată atingerea tuturor obiectivelor și țintelor județene privind gestionarea deșeurilor, impuse de legislația comunitară. Suspendarea operării Depozitului conform Pojorâta ar genera o criză majoră la nivelul județului Suceava prin dispariția unei locații conform standardelor în vigoare unde populația și agenții economici din zona montană a județului să depoziteze deșeurile  menajere”, se mai arată în raport.

Totodată, se menționează că reprezentanții Consiliului Județean Suceava și ai Primăriei comunei Pojorâta au stabilit, de comun acord, depunerea tuturor diligențelor în vederea finalizării și punerii în funcțiune a investiției de la Pojorâta, iar AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Gestionare a Deșeurilor Suceava a decis sprijinirea Comunei Pojorâta și a Județului Suceava în respectivul litigiu, prin formularea unei cereri de intervenție accesorie în dosarul indicat și prin recomandarea formulată către Consiliul Județean Suceava de a proceda la achiziționarea unor servicii juridice pentru formularea apărărilor necesare în litigiu.

Mai mult, reprezentanții primăriilor din județ au concluzionat că în situația în care se va decide desființarea depozitului Pojorâta există riscul ca județul Suceava să achite coreții financiare pentru suma aferentă obiectivului de investiții în cauză, sau pentru suma reprezentând valoarea întregului contract de finanțare.

În ceea ce privete demersurile întreprinse de către de către S.C.P.A. Plopeanu&Ionescu, referitoare la depozitul ecologic Pojorlta, care a făacut obiectul unor  controverse, fiind  contestat,  în  general,  amplasamentul   acestuia,  se amintește formularea a unui număr considerabil de cereri în baza Legii nr. 544/2001, fie în mod direct, fie prin intermediul avocaților din cadrul societății.

 

Prin  plângerea  prealabilă  înregistrată  sub  nr.  4764/2018  la  instituția  noastră, petentul               S.C.P.A. Plopeanu&Ionescu a formulat plângere prealabilă împotriva Autorizației de Construire nr.39/03.10.2012  emisă de Președintele Consiliului Județean Suceava, beneficiar fiind Consiliul Județean Suceava.

Consiliul Județean Suceava a formulat răspuns la plângerea prealabilă, arătând faptul că autorizația de construire indicată a fost eliberată cu respectarea strictă a dispozițiilor legale.

Din lecturarea cererii de chemare în judecată, rezultă că reclamanții au formulat plângere prealabilă și împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pojorâta nr. 69/16.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent Depozitului de Deșeuri Pojorâta, act administrativ al cărui emitent este Consiliul  Local al comunei Pojorâta. (T.B.)