Nou regulament în municipiul Suceava pentru buna conviețuire. Peste o sută de contravenții vizate de amenzi mari pentru nerespectarea normelor, de la scuturatul covoarelor pe fereastră sau uscatul rufelor până la mizeria făcută de animalele de companie, de la acrobații cu biciclete sau skatebord-uri, la circulația vehiculelor, dar și reglementări privind construcțiile și colectarea selectivă a deșeurilor. Vezi aici toate sancțiunile ce pot fi aplicate

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să aprobe, joi, un nou regulament privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protectia mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava la propunerea Poliției Locale.

În expunerea de motive, primarul Sucevei, Ion Lungu, subliniază de la început că asigurarea unui mediu natural curat și manifestarea spiritului de bun gospodar prin utilizarea rațională și conformă cu destinația lor a bunurilor și amenajărilor de orice fel de pe domeniul public și privat al municipiului, precum și respectarea normelor igienico-sanitare, constituie obligații fundamentale atât pentru autoritatea admnistrației publice locale cât și pentru persoanele juridice și cetățenii rezidenți ori aflați în tranzit prin municipiul Suceava.

Astfel, pentru menținerea unui climat normal de siguranță și liniște publică pe rază municipiului Suceava și promovarea unor relații civilizate în viață cotidiană, cetățenii au obligația de a manifesta un comportarnent civic și moral în farmilie și societate, pe stradă, în locurile și localurile publice și în mijloacele de transport în comun, în spiritul normelor de bună conviețuire socială și a reglementărilor în vigoare, dând dovadă de bună credință în exercitarea drepturilor  și libertăților cetățenești.

El amintește că în scopul realizării acestor deziderate s-a impus instituirea prin HCL nr. 155/2013 a unor norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului în municipiul Suceava, dar experiența în lucrul cu acest act normativ a polițiștilor locali a demonstrat oportunitatea și utilitatea acestuia ca instrument de combatere a ilicitului contravențional pe raza municipiului, dar a scos în evidență și nevoia unor completări ori modificări care să țină cont de manifestarea unor fapte care, deși prezintă pericol social, nu sunt cuprinse în actul normativ referit.

Astfel, susține primarul, s-a dovedit necesară modificarea unor contravenții cuprinse în actul normativ, potrivit constatărilor efectuate în practică, în privința împrejurărilor producerii faptei, a pericolului social și a vinovăției, ceea ce trebuie să se reflecte mai bine în limitele sancțiunilor aplicabile pentru eficiența și eficacitatea măsurii coercitive și, implicit, a valorii ei educaționale.

Ion Lungu arată că se impune, pe de o parte, introducerea în actul normativ a unor noi fapte contravenționale, iar pe de altă parte, eliminarea unora care și-au pierdut din pericolul social, prin atingerea minimă adusă valorilor sociale ocrotite, cu raportarea normelor instituite la schimbările legislative survenite între timp.

Vă prezentăm contravențiile stabilite prin noul regulament și valoarea amenzii pentru fiecare:

Art.11.  Călătorii  care  utilizează serviciile de transport public local au, în principal, următoarele obligații:

 

 1. a) să dețină asupra !or, pe timpul transportului, legitimații de călătorie valabile (bilete, abonamente) sau alte documente de transport, stabilite prin acte normative, care le conferă dreptul de a călători cu mijloacele de transport public local;
 2. b) să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;
 3. c) să nu aducă prejudicii mijloacelor de transport sau a bunurilor ce aparțin de infrastructura tehnico-edilitară de transport;
 4. d) să aibă un comportament civilizat față de conducătorul auto, personalul deservent și ceilalți călători;
 5. e) să respecte semnificația locurilor rezervate „mama și copilul” sau „persoane cu dizabilități”, atunci când sunt asemenea persoane în mijlocul de transport în comun;
 6. f) să respecte sermnificația mesajelor și atenționărilor imprimate sau prezentate în regim dinamic, prin mijloace electronice, în interiorul mijlocului de transport sau în stații;
 7. g) să dea curs solicitărilor întemeiate ale conducătorului auto sau personalului deservent de a respecta normele de siguranță privind călătoria cu mijloacele de transport în comun, precum și normele instituite prin prezenta hotărâre;
 8. h) să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului cu atribuții de taxare și control, identificat prin ecuson sau legitimație de serviciu;

Articolul 14

Cetățenii și persoanele juridice au obligația de a menține curățenia și igiena publică prin colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile sau deșeurile reciclabile numai în locurile special amenajate, potrivit normelor în vigoare.

 

Art.18. (1) Persoanele fizice și juridice, organizațiile de orice natură care dețin și utilizează construcții de orice fel și sub orice titlu vor lua măsuri pentru a le gospodări, întreține și păstra într­o permanentă stare de curațenie, a le consolida, amenaja și repara potrivit cerințelor de estetică edilitară și urbanistică, a normelor sanitare și de protecție a mediului înconjurător.

(2)          Proprietarii au obligația de a demola imobilele pe care le dețin și care se află în stare avansată de degradare, în conformitate cu legislația în domeniu.

(3)          Proprietarii au obligația de a menține salubre terenurile virane din intravilan, gazonate  și cu arborii toaletați, fiind interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel pe acestea.

Art.19. Deținatorii de imobile, sub orice titlu, au obligația de a menține permanent curațenia trotuarelor, rigolelor, șanțurilor și zonei cuprinse între imobil sau limita proprietății și calea publică, inclusiv a locurilor de parcare deținute sub orice titlu. Aceștia au obligația de a înlătura de îndată zăpadă sau gheața de pe acestea, țurțurii de la jgheaburi, streșini și uluce, precum și de pe acoperișuri și terase, pentru a nu pune în pericol trecătorii, de a desfunda periodic jgheaburile, burlanele,  șanturile și podețele ce aparțin sau deservesc proprietățile, pentru a evita colmatarea lor.

Art.20. Deținătorii de imobile sub orice titlu precum și administratorii asociațiilor de proprietari sau locatari au obligația de afișare a numărului de imobil alocat de autoritatea locală.

Art.21. (1) Administratorii asociațiilor de proprietari sau locatari vor lua măsuri operative pentru asigurarea curațeniei în blocurile de locuit, pentru igienizarea și refacerea zugrăvelilor, pentru întreținerea și repararea acoperișurilor și instalațiilor comune, a scărilor și balustradelor de protecție, precum și pentru evacuarea apelor din subsoluri.

(2) Obligațiile prevăzute la alin.(1 ) revin administratorilor și referitor la sediul asociației.

Art.26. Persoanele care execută lucrări de construcții funerare în Cimitirul  Pacea sau în Extinderea Cimitirului Pacea, precum și benficiarii lucrărilor, au următoarele obligații:

 1. a) să solicite avizul de executare a lucrărilor, să depună copii după actele de autorizare și un tabel nominal cu datele de identificare a persoanelor care execută lucrarea;
 2. b) să ia măsuri de protejare a locurilor de înhumare învecinate, inclusiv prin acoperirea cu folii, panouri, prelate;
 3. c) să respecte itinerariul de deplasare și locurile de plasare temporară a pamântului rezultat din săpături, a molozului și a materialelor de construcții;
 4. d) să oprească executarea lucrărilor când în zona de lucru au loc ceremonii funerare;
 5. e) să execute lucrarea pe suprafața de teren concesionată, în limitele stabilite de repezentantul Administrației cimtirului;
 6. f) să protejeze și să semnalizeze gropile săpate în pământ, simple, betonate sau zidite, pentru a preveni accidentarea vizitatorilor;
 7. g) să execute lucrarea în timpul  programului  de funcționare al  cimitirului,  respective în zilele lucrătoare, între orele 08:00-16:00;
 8. h) să evacueze din cimitir în ziua în care au fost aduse sau produse surplusul de materiale, pământul rezultat din săpături sau molozurile;
 9. i) să nu lase deschise pe timpul nopții sau în zilele în care nu se lucrează criptele sau cavourile în care se află decedați;
 10. j) să curețe perimetrul în care s-a lucrat, să respecte termenul de execuție conform avizului și să anunțe Administrația cimitirului de începerea și terminarea lucrărilor