Anul 2009 – Anul european al creativității și inovării

Anul 2009 reprezintă un punct de început în abordarea cu profesionalism a domeniului turism, prin asigurarea de investiții în infrastructură și servicii conexe necesare dezvoltării turismului, dar și investiții în capitalul uman.

„Vom încerca să îmbinăm cât mai mult educația tradițională și metodele foarte moderne astfel încat să obținem rezultate cât mai bune, într-un timp cât mai scurt. Vrem să valorificăm faptul că anul 2009 este Anul european al creativității și inovării lansat sub deviza <<Imaginează. Creează. Inovează>>. Obiectivul este în primul rând de a promova demersuri creative și inovatoare în diferite sectoare ale activității umane”, declară Petru Luhan, administratorul public al județului Suceava.

Anul european al creativității și inovării are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la importanța creativității și a inovării, competente-cheie pentru dezvoltarea personală, socială și economică și de aceea, dezvoltarea programelor de formare profesională va fi considerată prioritară, în contextul în care Anul european 2009 este un exercițiu orizontal și transversal care implică multe sectoare; în afară de educație și de cultură, el este legat de politicile privind întreprinderile, regionale și de cercetare.

Fondurile europene disponibile pentru România sunt de mai multe categorii, respectiv fonduri structurale – cum este cazul Fondului Social European, fie gestionate direct de Comisia Europeană, prin agenții specializate – cum este cazul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

După cum se cunoaște deja, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” axa prioritară 2 se referă la „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” și are ca obiectiv principal facilitarea accesului la educație, creșterea ocupabilității și a nivelului de educație și formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieții”, în contextul societății bazate pe cunoaștere. Obiectivele specifice ce vor contribui la atingerea obiectivului principal sunt o mai bună tranziție de la școală la viața activă; îmbunătățirea participării la programe de educație de tip „a doua șansă” și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, în special a grupurilor vulnerabile; întărirea capacității întreprinderilor de a sprijini creșterea nivelului de calificare a angajaților; creșterea gradului de calificare a angajaților. Axa Prioritară 3 a aceluiași program se referă la „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”. Obiectivul general al acestei axe prioritare este promovarea culturii antreprenoriale, flexibilității și adaptabilității prin sprijinirea forței de muncă și a întreprinderilor competente, pregătite și adaptabile, în timp ce  obiectivele specifice se referă la: dezvoltarea antreprenoriatului, prin sprijinirea indivizilor pentru inițierea afacerilor; îmbunătătirea nivelului de calificare al specialiștilor din managementul și organizarea muncii; creșterea nivelului de specializare a angajaților, prin actualizarea și îmbunătățirea calificărilor; creșterea nivelului de participare a partenerilor sociali și a ONG-urilor în furnizarea de servicii comunității.

Prioritatea centrală a Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții este de a consolida contribuția adusă de educație și formarea profesională în atingerea obiectivului Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială. Obiectivul general al programului este de a contribui prin învățare pe tot parcursul vieții  la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaștere, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială, asigurând în același timp o bună protecție a mediului pentru generațiile viitoare. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și de formare din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial. 

Unul dintre programele în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții este Grundtvig – Educația Adulților și Alte Trasee Educaționale. Obiectivele operaționale ale programului Grundtvig sunt următoarele: îmbunătățirea calității și accesibilității mobilității în întreaga Europă a persoanelor implicate în educația adulților și creșterea volumului acesteia, astfel încât să sprijine mobilitatea a cel puțin 7 000 de astfel de persoane pe an până în 2013; îmbunătățirea calității și creșterea volumului cooperării dintre organizațiile implicate în educația adulților în Europa; sprijinirea persoanelor din grupuri sociale vulnerabile și care trăiesc în contexte sociale marginale, în special a persoanelor vârstnice și a celor care și-au abandonat studiile fără a deține calificările de bază, pentru a le oferi posibilități alternative de acces la educația adulților. În plus se adaugă facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul educației adulților și a transferului acestora, inclusiv de la o țară participantă către altele; sprijinirea dezvoltării, în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, a unor conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC; îmbunătățirea abordărilor pedagogice și a gestionării organizațiilor implicate în educația adulților.

Așadar, există posibilitatea depunerii unor proiecte referitoare la dezvoltarea resurselor umane în județul nostru, ce trebuie corelate cu Strategia de Dezvoltare a Turismului, aflată acum în dezbatere publică.