Consiliul Județean va clasifica structurile de primire turistică, va emite brevete de turism, va omologa pârtiile de schi și va aviza documentaţiile tehnice privind construcţii din domeniul turismului. Se introduce controlul de tip “mystery guest”, potrivit proiectul Legii turismului

Ministerul Turismului a elaborat proiectul Legii turismului care prevede mai multe atribuții pentru autoritățile locale.

Astfel, potrivit proiectului autorităţile administraţiei publice locale aprobă programe şi documente strategice în domeniu, asigură cadrul necesar pentru conservarea şi protejarea resurselor şi obiectivelor turistice locale, stabilesc măsuri pentru stimularea dezvoltării staţiunilor şi a destinaţiilor turistice de pe teritoriul administrativ al unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, a produselor şi a ofertei turistice locale, identifică şi promovează produsele turistice locale cu consultarea operatorilor locali din turism, asigură pe traseele turistice zone special amenajate de informare turistică şi popas, precum şi întreţinerea şi igienizarea acestora;promovează bunele practici în domeniul turismului prin colaborarea cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale de profil; se pot asocia în scopul înfiinţării organizaţiilor de management al destinaţiei, având obligaţia de a-şi asigura o reprezentativitate de cel puţin 50% conform Statutului/Actului constitutiv;contribuie la finanţarea organizaţiei de management al destinaţiei cel puțin cu sumele rezultate din taxele speciale pentru promovarea turistică a localităţii, instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; organizează centre naţionale sau locale de informare şi promovare turistică, pot contribui la finanţarea organizaţiei de management al destinaţiei din bugetele proprii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie şi cu alte sume, în afara cotizaţiei de membru al organizaţiei de management al destinaţiei.

În ceea ce privește Consiliile județene, acestea clasifică structurile de primire turistice în baza metodologiei stabilite, emit brevete de turism, atestă ghizii de turism, omologhează pârtiile pentru practicarea sporturilor de iarnă pentru agrement, omologhează traseele turistice montane, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement.

Totodată, Consiliile județene avizează documentaţiile tehnice privind construcţii din domeniul turismului, respectiv emit avizul de specialitate pentru:

– documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea

construcţiilor noi cu destinaţie turistică;

– documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul

turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări

care modifică funcţia turistică a acestora;

– documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional

în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic;

Totodată, Consiliile județene pot finanţa promovarea turistică din bugetele proprii, inclusiv prin finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiilor şi cu alte sume, în afara cotizaţiei de membru al organizaţiei de management al destinaţiei.

Potrivit acestui proiect de lege, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a semnaliza corespunzător toate obiectivele şi traseele turistice existente pe teritoriul acestora şi aflate în administrarea acestora, atât în limba română cât şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, dar au obligația și de a semnaliza vizibil intrările în staţiuni.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi actualiza registrele patrimoniului turistic şi de a transmite periodic informaţiile către autoritaţea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, precum și să introducă şi să menţină în circuitul turistic, casele memoriale, muzeele şi alte obiective turistice locale din patrimoniul acestora şi să asigure personal calificat pentru desfăşurarea activităţilor specifice pentru conservarea şi valorificarea turistică a acestor obiective.

În proiectul legii se mai arată că unităţile administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativ-teritorială se află obiective turistice, au obligaţia de a înfiinţa staţii de oprire pentru mijloacele de transport turişti, marcate clar şi vizibil, în apropierea zonei centrale, punct de informare turistică, cu asigurarea unor locuri de parcare.

Mai mult, se stipluează că în zone, staţiuni şi pe trasee turistice camparea turiştilor este permisă numai în structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul turismului.

Unităţile administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativ-teritorială se află staţiuni şi destinaţii turistice au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru întreţinerea curăţeniei, a infrastructurii locale, a spaţiilor verzi, semnalizarilor şi aspectului general al staţiunii, astfel încât să sprijine şi să favorizeze activitatea turistică, se mai precizează în proiectul legislativ.

„Unităţile administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativ-teritorială se află obiective turistice, au obligaţia de a asigura înfiinţarea, întreţinerea şi funcţionarea grupurilor sanitare în număr corespunzător, în funcţie de fluxul turistic specific şi în condiţii de igienă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În situaţiile în care obiectivele turistice sunt administrate de operatori economici, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a le impune acestora să asigure, să înfiinţeze şi să întreţină funcţionarea acestor servicii potrivit fluxului turistic specific și în condiţiile de igienă prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, prin autorizaţia de funcţionare”, se precizează în proiect.

În același proiect de lege se subliniază că judeţele, în a căror rază administrativ-teritorială se află masive montane, organizează servicii publice Salvamont de interes judeţean, cu personalitate juridică, care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi care intervin în zone montane şi munţi, cu echipe specializate, pentru salvarea persoanelor accidentate şi a bolnavilor, iar unităţile administrativ-teritoriale care au în administrare piscine, ştranduri sau plaje turistice au obligaţia să înfiinţeze servicii publice locale de salvare acvatica – Salvamar, sau posturi de salvare, dupa caz, precum şi posturi de primajutor, finanțate din bugetul local.

Autoritățile locale vor înființa și organizații de management al destinaţiei prin asocierea autorităţilor publice locale, consilii locale și, după caz, consilii judeţene de pe teritoriul destinaţiei turistice, cu plătitori de taxă specială pentru promovare turistică de la nivelul destinaţiei turistice, cum sunt membri din cadrul destinaţiei turistice ai confederaţiilor/federaţiilor patronalereprezentative, cu activităţi în domeniul turismului; membri din cadrul destinaţiei turistice ai organizaţiilor patronale și angajatori din cadrul destinaţiei turistice.

Pot adera la organizaţia de management al destinaţiei în calitate de membru asociat, cu rol consultativ, şi alte entităţi relevante, precum: asociaţii de promovare, asociaţii profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanţi din mediul academic, din instituţiile de cercetare dezvoltare, şcoli de formare profesională în turism, camere de comerţ şi industrie şi alte asemenea entităţi care funcţionează potrivit legii pe teritoriul destinaţiei turistice.

În ceea ce privește activitatea de control, proiectul de lege prevede că aceasta se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare şi a ordinului de serviciu aprobate de către conducătorul autorităţii publice centrale responsabilă în domeniul turismului.

La începerea controlului, organul de control trebuie să prezinte operatorului economic legitimaţia de control şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul autorităţii publice centrale responsabilă în domeniul turismului. Începerea controlului trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia, dar în cazul controlului de tip “mystery guest” nu este necesară prezentarea legitimaţiei de control şi a ordinului de serviciu, iar funcţionarul cu atribuţii de control va contracta serviciile turistice direct de la operatorul economic, va consuma serviciile contractate, iar la final va emite un act de control pe care îl va transmite operatorului economic.

În proiect se menționează că activitatea de control de specialitate se efectuează în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a operatorului economic şi să utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea controlului.

Prin această lege se înființează și Sistemul Informatic de Evidenţă a Activităţii de Turism din România (SIEATR) compus din două module, „Evidenţa operatorilor economici din turism” și „Indicatorii statistici asociaţi activităţii de turism din România” care sunt gestionate de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul turismului, de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Autoritatea sau, după caz, autoritatea împreună cu Institutul Naţional de Statistică emit ordine cu privire la categoriile de date şi indicatori statistici privind operatorii economici din turism, categoriile de date fără caracter personal din fişa de anunţare a sosirii şi plecării şi indicatorii statistici ce se colectează de la aceştia şi se procesează în cadrul modulului pentru ţinerea evidenţei operatorilor economici din turism, respectiv în cadrul modulului “Indicatorii statistici asociaţi activităţii de turism din România”,

în scopul evaluării activităţii turistice, al facilitării operaţiunilor de avizare, atestare şi clasificare, precum şi pentru susţinerea și promovarea activităţii turistice in România, elaborarea de strategii naţionale, sectoriale, regionale sau locale, fundamentarea politicilor publice şi a actelor normative, furnizarea datelor necesare instituţiilor publice si private, inclusiv organizaţii non-guvernamentale şi non-profit, stabilirea sau propunerea de măsuri de conservare şi protejare a resurselor şi obiectivelor, precum şi in scopul stimulării dezvoltării destinaţiilor si produselor turistice”, se arată în proiect.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se mai arată în document.(N.B.)