Sancţiuni în valoare de aproximativ 70 000 de lei aplicate de CAS Suceava furnizorilor de servicii medicale şi de medicamente în urma celor 61 de acţiuni de control tematic şi operativ efectuate în trimestrul I

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a informat, miercuri, într-un comunicat de presă, că în primul trimestru al acestui an s-au efectuat 61 de acţiuni de control tematic şi operativ în urma cărora au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de aproximativ 70 000 de lei furnizorilor de servicii medicale şi de medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu instituţia.

Cobuz a spus că activitatea de control din primul trimestru s-a desfăşurat  în baza Planului de control pe anul 2019 avizat de către Direcţia Generală Control şi Antifraudă a CNAS  Bucureşti  şi aprobat de către Preşedintele Director General  al CAS Suceava.

El a spus că din totalul celor 53 de acţiuni tematice de control, 18 au fost efectuate la medicii de familie, 8 la medicii specialişti din ambulatoriul de specialitate, 2 la furnizorii de servicii medicale paraclinice, 11 la farmacii, 5 la medicii stomatologi, 7 la furnizorii care derulează Programe naţionale de sănătate şi 2 la spitale, iar alte 8 au fost acţiuni de control operativ.

El a precizat că în urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în cazul a 6 medici de famile s-a dispus recuperarea sumelor reprezentând reţete prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor, în valoare de 5.646 lei, în cazul altor 3 furnizori s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale fiind aplicată sancţiunea contractuală de ,,avertisment”, altor doi medici de familie li s-a diminuat cu 10 la sută valoarea lunară a punctului “per capita” pentru servicii medicale eronat raportate, în timp în cazul unui medic de familie s-a aplicat sancţiunea de diminuare cu 10 la sută  a valorii lunare a punctului “per capita” pentru prescripţii medicale off-line neintroduse în sistemul informatic.

Preşedintele director general al CAS Suceava a mai spus că în asistenţa medicală ambulatorie, trei furnizori au fost sancţionaţi cu diminuarea cu 5 la sută a valorii minim garantate a punctului pentru luna în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, în valoare totala de 2.955 lei, alţi şase furnizori au fost sancţionaţi cu avertisment pentru necompletarea corecta şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale, la prima constatare, în cazul altor şase medici s-a dispus recuperarea sumei de 35 364 de lei reprezentând servicii neefectuate şi măsura de diminuare cu 10 la sută a valorii minim garantate a punctului.

Tot în ambulatoriul de specialitate, în urma controalelor s-a dispus ca în cazul unui medic să se recupereze suma de 6834 de lei reprezentând  contravaloarea prescripţiilor medicale eliberate cu nerespectarea prevederilor legale, alt medic specialist a fost amendat cu suma de 5.000 lei pentru eliberarea concediilor medicale fără respectarea prevederilor legale în vigoare, iar în cazul altul medic specialist s-a dispus rezilierea contractului cu CAS Suceava.

Sursa citată menţionează că în cazul unui furnizor de servicii de medicină dentară s-a aplicat sancţiunea de diminuare cu 5 la sută a contravalorii serviciilor de medicină dentară aferente lunii în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, în valoare totală de 100 lei.

Alţi 7 furnizori de medicamente au fost sancţionaţi cu diminuarea cu 5 la sută a sumei cuvenite pentru luna în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, în valoare totală de 6.935 lei.

Preşedintele director general al CAS Suceava a adăugat că în cazul unui spital s-a dispus sancţiunea de diminuare cu 1 la  a valorii de contract lunară, în sumă totală de 6.531 lei, pentru consemnarea incompleta a datelor în foile de observaţie clinică generală.

“Toate acţiunile de control s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale au avut posibilitatea de a-şi exprima obiecţiile la constatările echipei de control consemnate în procesul-verbal, în termen de 3 zile”, a explicat Cobuz adăugând că.  

activitatea de control are rolul de a verifica respectarea de către furnizori a clauzelor contractuale, astfel încât “asiguraţii să poată beneficia în mod real şi nediscriminatoriu de serviciile medicale decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate”. (L.B.)