Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava a validat listele finale privind întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare. Pentru patru profesori suceveni s-a aprobat întregirea normei didactice

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al instituţiei au fost validate listele finale privind întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru patru profesori suceveni.

El a spus că solicitările de întregire a normei didactice de predare- învăţare- evaluare au fost aprobate pentru doi profesori de matematică, un profesor de limba şi literatura română şi pentru profesor care predă discipline tehnice( inginer energetician).

Conform Metodologiei- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020- 2021, 

“cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului sau a catedrei în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări pot solicita în scris consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare”.

În documentul citat se menţionează că întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează doar pe catedre constituite din ore la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare.

Totodată, conform acestei metodologii, cererile de întregire a normei didactice de predare, care sunt depuse de aceste cadre didactice, sunt  analizate şi aprobate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea normei, “după soluţionarea întregirii normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)”.

 “Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ privind contestaţia este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente”, se precizează în metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020- 2021.

În acelaşi document se arată că după soluţionarea contestaţiilor, directorii unităţilor de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar judeţean “lista cadrelor didactice titulare şi a celor angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care s-a aprobat întregirea, la care se anexează, în copie, cererile depuse de cadrele didactice şi documentele menţionate în cerere, în vederea emiterii deciziilor”.

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar verifică toate documentele transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice titulare şi pe cele angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire şi le prezintă, spre validare, Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar.

În baza listelor finale validate de CA al ISJ, inspectorul şcolar general emite deciziile de întregire pentru cadrele didactice titulare şi a celor angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei.

(L.B.)