ISJ Suceava organizează un nou concurs pentru posturile vacante de directori de școli. Sunt scoase la concurs 31 de posturi de director și 13 de director adjunct rămase neocupate la celelalte sesiuni ale concursului


Intră acum și în grupul de

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a anunțat, luni, organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea iunie – octombrie 2022.

Sursa citată menționează că acest concurs se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației  nr. 4597 / 2021, modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4098/23 iunie 2022.

Conform metodologiei, la concurs pot candida cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani, au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației, nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.

În perioada 28 iunie – 17 iulie 2022, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologie, dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată.

Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022, iar

probele de interviu sunt prevăzute să se desfășoare în perioada 22 – 29 septembrie 2022.

ISJ Suceava transmite că lista funcțiilor de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs (Anexă), metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct pentru unitățile de învățământ, calendarul concursului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe portalul instituției, iar

informațiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230520638, de luni până vineri, între orele 8 – 16,00.

De precizat este că în județul Suceava sunt scoase la concurs 44 de posturi vacante de conducere, din care 31 de posturi de director și 13 de director adjunct.

(LB)


Intră acum și în grupul de