Secretarul general al județului Suceava, Petru Tanasă, explică celor din PSD Suceava că hotărârea CJ Suceava privind cesionarea rutelor pentru Transportul Metropolitan Suceava este perfect legală


Intră acum și în grupul de

Secretarul general al județului Suceava, Petru Tanasă, a transmis, vineri după amiaza, precizări legate de cesionarea rutelor pentru Transportul Metropolitan Suceava, subliniind că hotărârea CJ Suceava a fost perfect legală și a respins alegațiile PSD.

Potrivit lui Tanasă, municipiul Suceava împreună cu orașul Salcea, comunele Adâncata, Bosanci, Ipotești, Moara, Mitocul-Dragomirnei, Pătrăuți și Șcheia au constituit împreună Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava” cu scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, modernizării și gestionării în comun a serviciului de transport public de persoane pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Autoritatea de Autorizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava”, conform Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile comunitare de Utilități Publice, a obținut autorizația nr. 462 din 04.10.2022 pentru exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane.

„ Așadar, începând cu data autorizării, respectiv 4 octombrie 2022 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava”  are competență de organizare a serviciului de transport public de persoane pe raza celor 9 unități administrativ teritoriale”, a explicat secretarul general al CJ Suceava.

El subliniază că în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea cerinței fundamentale de continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ al serviciului, Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava”, prin adresa nr. 15 din 29.11.2022 a solicitat preluarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate aferent razei de competență a acesteia.

Tanasă menționează că având în vedere solicitarea asociației, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 16 din 30.01.2019 și aprobarea cesiunii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport persoane prin curse regulate în județul Suceava, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava” care prevede, în principal:

    – actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Suceava în sensul eliminării traseelor cuprinse în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava”;

    – cesionarea contractelor de delegare a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Suceava către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava” (traseele aflate în raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava”).

„Susținerile din articol potrivit cărora ”…sunt doar 3 motive pentru care se pot cesiona contractele de delegare a gestiunii. Conform legii ”contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul în care operatorul se divizează, fuzionează ori înființează o filială, în limitele/condițiile stabilite de regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și de cele ale cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice și cu aprobarea autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale””  reprezintă o interpretare eronată referitoare la cesionare, întrucât această modalitate juridică se referă doar la operatori și nu la autoritatea delegatară”, a menționat Tanasă.

El arată că art. 12 pct. 12.2 din Contractul privind delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 165/2020 prevede:

    ”12.2 Cesionarea prezentului contract de către delegat unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând delegatului, cu aprobarea delegatarului și cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii”.

„Față de cele enunțate, rezultă fără tăgadă că, cesiunea este interzisă delegatului nu și delegatarului care are obligația să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestuia.    În condițiile enunțate, aplicarea dispozițiilor art. 1315-1320 reprezintă cadrul legal avut în vedere, în mod obiectiv, de către autoritatea publică la luarea hotărârii de cesionare a contractelor, oportunitatea deciziei fiind fundamentată pe interesul public local de asigurare a continuității serviciului public de călători furnizat cetățenilor.   Prin urmare Hotărârea Consiliului Județean Suceava privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 16 din 30.01.2019 și aprobarea cesiunii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport persoane prin curse regulate în județul Suceava, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Suceava”, adoptată în ședința din 8 decembrie 2022 îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate”, a conchis Petru Tanasă.


Intră acum și în grupul de