Nereguli la 30 de acte administrative emise in prima jumatate a lui 2011 de catre administratiile locale, depistate de Prefectura Suceava

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate de consiliile locale sau emise de primari, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. „e” din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (2) din H.G.R. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, s-a constat că actele administrative pentru care s-a solicitat revocarea/modificarea au fost emise cu încălcarea prevederilor:

 Art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 284 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 571/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 18 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 393/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 17 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 13, art. 14 alin. (1) şi alin. (2), art. 15 alin. (1) din O.U.G. nr. 16/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 2 din O.G. nr. 2/12.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 48 alin. (2) şi art. 68 alin. (2), art. 115 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 12 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 59 alin. (2) şi alin. (3) din Ordinul (MDRL) nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 17 din Legea nr. 213/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 7, art. 33, art. 44 alin. (1), art. 92 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art.12 alin.(1) din Legea nr.393/2004;
 Art.107 alin.(1) lit.(c) şi alin.(3) din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Art.11 din O.G. nr.43/1997 ;
 Art.36 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004;
 Fără a indica temeiul legal.

Redăm pe scurt „principalele probleme care au făcut necesară declanşarea procedurii prealabile”:

 La un număr de 18 acte administrative, emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, consilierii juridici din cadrul Instituţiei Prefectului au solicitat revocarea/modificarea actului administrativ, organul emitent dând curs solicitării Instituţiei Prefectului judeţului Suceava.

Hotărârea Consiliului local al comunei Horodnic de Jos nr. 10 din 07.04.2011 „privind abrogarea HCL nr. 19 din 14 mai 2010 şi aprobarea închirierii păşunii comunei Horodnic de Jos, în suprafaţă de 181 ha situate în trupurile Colnic şi Branişte de către Asociaţia Crescătorilor de Animale Brădetul Horodnic de Jos, pe o perioadă de 5 ani, suprafaţă pe care se va întocmi şi cerere de sprijin financiar pe anii 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.123 din Legea nr.215/2001, respectiv închirierea păşunilor fără licitaţie publică. Prin HCL nr.14/11.05.2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Ipoteşti nr. 22 din 18.03.2011 „privind respingerea scutirii unor cetăţeni beneficiari ai Legii nr.189/2000 de la plata taxelor şi impozitelor locale aferente perioadei martie-decembrie anul 2011” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.284 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003, potrivit cărora persoanele fizice prevăzute în Decretul 118/1990 sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor,a avizelor şi a autorizaţiilor, precum şi a altor taxe prevăzute de Codul Fiscal. Prin HCL nr.58/27.05.2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Broşteni nr. 8 din 25.03.2011 „privind constatarea încetării de drept a funcţiei de viceprimar a domnului Axinia Nicu” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.57 alin7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.18 alin.2 din legea nr.393/2004. Încetarea de drept a funcţiei de viceprimar nu poate avea loc în condiţiile în care, potrivit art.57, alin.7 din Legea 215/2001, republicată, acesta işi păstrează statutul de consilier local, iar art.18,alin4 din Lg 393/2004 prevede în mod clar că mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Lg 215/2001. Prin HCL nr.22/3.06.2011 aceasta a fost modificată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Arbore nr.17 din 17.03.2011 „privind aprobarea închirierii de terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Arbore” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv închirierea terenului fără licitaţie publică. Prin HCL nr. 23/2011, aceasta a fost revocată.

*Hotărârea Consiliului local al comunei Izvoarele Sucevei nr.19 din 10.05.2011*„privind respingerea proiectului pentru încetarea de drept a calităţii de consilier local a domnului Mechno Ioan, a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.9 alin2 lit.h1 din Legea nr.393/2004, potrivit cărora calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea mandatului în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale, pe a cărei listă a fost ales. Prin urmare, Consiliul Local trebuia să ia act de situaţia apărută şi nu să se pronunţe cu privire la aceasta, mandatul consilierului local încetând de drept în acest caz. Prin HCL nr.23/2001 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Ilişeşti nr.5 din 31.01.2011 „privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea anulării creanţelor fiscale restante sub 10 lei aflate în sold la 31.12.2010, a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.178 din OG nr.92/2003, potrivit cărora creanţele fiscale restante la 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anulează. Prin HCL nr.18/2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Valea Moldovei nr. 6/31.01.2011 “privind stabilirea taxei speciale de drum pentru autovehiculele care transportă material lemnos pe drumurile comunale din comuna Valea Moldovei, judeţul Suceava” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 11 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată. Conform acestora, la documentaţie, trebuie să existe şi avizul Consiliului Judeţean Suceava. Prin H.C.L. nr. 20/31.05.2011, aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Grămeşti nr. 6/31.03.2011 “privind stabilirea amplasamentului pentru suprafaţa de 14,91 ha teren agricol în vederea punerii în posesie a foştilor proprietari sau moştenitori legali ai acestora conform Legii nr. 247/2005” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. ( 1 ) lit. „i” din H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. ( 3 ) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Local şi-a depăşit competenţa atunci când a aprobat punerea în posesie şi amplasamentele unor suprafeţe de teren prin act administrativ. Prin H.C.L. nr. 20/30.05.2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Vicovu de Jos nr. 3/17.01.2011 „privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vicoveanu Ioan” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul Local adoptă în prima şedinţă ordinară o hotărâre în acest sens, şi nu în şedinţă extraordonară, cum s-a procedat. S-a solicitat reanalizarea acesteia, iar prin Hotărârea nr. 8/09.02.2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local a comunei Voitinel nr. 8/21.02.2011 „privind însuşirea suprafeţei totale de 144,58 ha. a păşunilor aparţinând domeniului privat al comunei Voitinel” a fost adoptată cu încălcarea condiţiilor de formă necesare în adoptarea actelor administrative. Din conţinutul actului administrativ, nu se înţelege scopul pentru care a fost adoptat, respectiv care a fost situaţia de fapt cerută de lege, precum ş ice trebuie dus la îndeplinire de către destinatar. Prin Hotărârea nr. 11/28.03.2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Siminicea nr. 5/28.03.2011 „privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al comunei Siminicea, pentru încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut de art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi art. 25 din O.G. nr. 84/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, HCL a fost adoptată fără a avea avizele necesare. Prin Hotărârea nr. 24/20.07.2011 aceasta a fost revocată.

Hotărârea Consiliului local al comunei Dorneşti nr. 16/29.04.2011 „privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 3546 m.p. păşune din extravilanul comunei Dorneşti zona Imaş identic cu nr. 31123 din CF nr. 31123 comuna cadastrală Dorneşti care aparţine domeniului privat al comunei Dorneşti judeţul Suceava şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea edificării unor construcţii cu altă destinaţie decât locuinţă, cu caracter provizoriu pe o perioadă de 25 de ani” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 6 şi 33 din Legea nr. 18/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (1) din Legea nr. 72/2002 cu modificările ulterioare şi art. 23 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Terenurile evidenţiate ca pajişti, se folosesc, conform prevederilor legale menţionate mai sus, în exclusivitate pentru păşunat. Prin Hotărârea nr. 32/22.07.2011 aceasta a fost modificată.

Dispoziţia primarului comunei Volovăţ nr.260/2011 „privind reîncadrarea salariatului Grosariu Lidia în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gr.II ,cl.de salarizare 29, în cadrul aparatului de specialitate al primarului”, a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.117din Legea nr.215/2001. Ca urmare a adresei noastre nr.5039/2011, s-a intrat în legalitate prin avizarea dispoziţiei de către secretarul comunei.

Dispoziţia primarului comunei Ilişeşti nr.116/2011 privind ,,exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere vacantă de şef birou financiar” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.92 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora, pentru exercitarea temporară a unei funcţii publice de conducere, este necesar avizul ANFP. Prin Dispoziţia nr.300/2011 aceasta a fost revocată.

Dispoziţiile primarului oraşului Salcea nr. 78, nr. 79 şi nr. 80 din 28.02.2011, au fost emise în baza unor acte normative abrogate. Cu adresa nr. 3092/16.03.2011 s-a solicitat corectarea preambulului actelor administrative, în urma căreia, prin Dispoziţia nr. 190/28.03.2011 acestea au fost corectate.

Dispoziţia primarului comunei Siminicea nr. 165/04.03.2011 a fost emisă în baza unui act normativ abrogat. S-a solicitat corectarea preambulului actului administrativ, astfel că,, prin Dispoziţia nr. 180/04.04.2011, aceasta a fost corectată.

 Pentru următoarele 11 acte administrative, organul emitent urmează să se pronunţe asupra solicitării Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava de reanalizare şi revocare:

Hotărârea Consiliului local al comunei Ipoteşti nr.31/2011 „privind interdicţia colectării de la populaţie a deşeurilor feroase şi neferoase cu excepţia societăţilor autorizate precum şi de strângerea de ajutoare umanitare pe raza comunei Ipoteşti, judeţul Suceava,” a fost emisă cu încălcarea prevederilor OUG nr.16/2001. Consiliul Local şi-a depăşit competenţa, prin emiterea acestei hotărâri.

Hotărârea Consiliului local al oraşului Dolhasca nr.15/2011 „privind organizarea păşunatului şi modul de folosire a păşunilor în anul 2011,” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.123 din Legea nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv închirierea păşunii fără licitaţie publică.

Hotărârea Consiliului local al comunei Poiana Stampei nr.20/2011 „privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea construirii unui grajd pentru animale pe păşunea Măgura Mare,” a fost emisă cu încălcarea regulilor de formă şi fond a actului administrativ.

Hotărârea Consiliului local al comunei Dărmăneşti nr.17/2011 „privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.50/1991,” a fost emisă cu depăşirea competenţelor stabilite prin Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului local al comunei Mănăstirea Humorului nr.15/2011 „privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei clădirilor a imobilelor Scoala cu cl.I-IV şi a terenului aferent clădirilor, din satul Pleşa, comuna Mănăstirea Humorului, proprietate publică a comunei, Uniunii Polonezilor din România, persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate publică”, a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu s-a precizat termenul pentru transmiterea folosinţei bunului.

Hotărârea Consiliului local al comunei Udeşti nr.13/2011 „privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren, situate în domeniul privat al comunei Udeşti, judeţul Suceava”, a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art.33 din Legea nr.18/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora terenurile provenite din fostele izlazuri comunale sunt folosite numai ca păşuni comunale şi pentru producerea de furaje şi seminţe pentru culturi furajere.

Hotărârea Consiliului local al comunei Udeşti nr.25/2011 „privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren, situate în domeniul privat al comunei Udeşti, judeţul Suceava”, a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art.33 din Legea nr.18/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora terenurile provenite din fostele izlazuri comunale sunt folosite numai ca păşuni comunale şi pentru producerea de furaje şi seminţe pentru culturi furajere.

Hotărârea Consiliului local al comunei Ilişeşti nr.26/2011 „privind aprobarea unui număr de 2 consilieri reprezentanţi în Consiliul de administraţie al Şcolii cu cl.I-VIII Ilişeşti”, a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art1 din Ordinul MECTS nr.3753/2011, potrivit cărora, până la elaborarea metodologiei de aplicare a Lg 1/2011, se aplică dispoziţiile legale anterioare, conform cărora, în Consiliul de administraţie a şcolii, este un singur reprezentant al Consiliului Local.

Hotărârea Consiliului local al comunei Slatina nr. 3/16.02.2011 privind stabilirea taxei de transport material lemnos pe drumurile comunale şi montarea indicatoarelor de circulaţie” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 11 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată. Conform acestora, la documentaţie, trebuie să existe şi avizul Consiliului Judeţean Suceava. S-a solicitat reanalizarea.

Hotărârea Consiliului local al comunei Voitinel nr. 12/28.03.2011 „privind aprobarea punerii la dispoziţia Direcţiei Silvice Suceava a unui teren degradat în suprafaţă de 1 ha. în vederea împăduririi” a fost adoptată cu încălcarea prevederilor H.G. nr. 786/1993, ale Legii nr. 100/2010 şi ale Legii nr. 46/2008. Procedura de constituire a perimetrelor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate se face cu respectarea unor etape obligatorii şi nu prin emiterea directă a unei HCL.

Dispoziţia primarului comunei Horodnic de Sus nr.4/2011 „privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea în anul 2011 a sporurilor pentru condiţii vătămătoare”, a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.21 din Legea nr.284/2010, potrivit cărora Regulamentul trebuie avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice.

 Pentru un act administrativ, ca urmare a refuzului organului emitent de a-l revoca, s-a formulat şi introdus acţiune în contencios administrativ la Tribunalul Suceava, respectiv:

Dispoziţia primarului oraşului Salcea nr. 357/26.05.2011 „privind retragerea calităţii de ordonator terţiar de credite directorului Şcolii cu clasele I – VIII Salcea domnul Huţu Cătălin” a fost emisă cu încălcarea prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) şi e) din Legea nr. 1/2011, H.G.R. nr. 2192/2004 şi art. 21, 22 din Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare. În legislaţia din domeniu nu este reglementată posibilitatea retragerii calităţii de ordonator terţiar de credite al directorilor instituţiilor de învăţământ. Această atribuţie este stabilită de legiuitor directorului unităţii de învăţământ şi nu poate fi retrasă, prin act administrativ, de către autoritatea publică locală. Cu adresa nr. 7608/17.06.2011, s-a solicitat reanalizarea acesteia, iar ca urmare a faptului că emitentul nu a dat curs solicitării, sub acelaşi număr, la data de 11.07.2011, s-a promovat acţiune în contencios administrativ.