Legea invatamantului va fi modificata


Intră acum și în grupul de

Unitatile de invatamant cu un numar mic de elevi/prescolari se organizeaza/reorganizeaza in cadrul unor unitati de invatamant cu personalitate juridica aflate in subordinea aceluiasi ordonator principal de credite, ca structuri ale acestora.

In mod exceptional, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, functionarea ca persoane juridice a unor unitati cu un numar mai mic de 200 de elevi si in alte situatii decat cea prevazuta la alineatul precedent.

Pentru invatamantul liceal a fost introdus si profilul ordine si securitate publica. O alta noutate este introducerea invatamantului postliceal pentru formarea subofiterilor si agentilor de politie si a invatamantului universitar pentru formarea ofiterilor de politie. Perfectionarea pregatirii cadrelor militare si a personalului de politie se realizeaza in institutii de invatamant distincte.

Prevederile referitoare la invatamantul militar si politienesc preuniversitar se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul preuniversitar din domeniul transporturilor.

Planurile de invatamant pentru invatamantul liceal militar, de ordine si securitate publica, postliceal si superior militar si politienesc se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciului Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si se avizeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Certificatele de absolvire si competentele profesionale, respectiv diplomele de absolvire si de licenta eliberate de institutiile de invatamant militar si politienesc, precum si titlurile stiintifice obtinute dau dreptul detinatorilor legali, dupa incetarea raporturilor de serviciu cu institutia din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, sa ocupe functii echivalente cu cele ale absolventilor institutiilor civile de invatamant cu profil apropiat de acelasi nivel.

In privinta conducerii institutiilor si unitatilor invatamantului de stat se introduc noi dispozitii si se propune ca unitatea de invatamant preunivesitar sa fie condusa de consiliul de administratie. Directorul unitatii de invatamant este presedintele consiliului de administratie. Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant in conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege cu hotararile si deciziile consiliilor locale si cu hotararile consiliului de administratie a unitatii. In activitatea de conducere directorul este ajutat, dupa caz, de director adjunct si se bazeaza pe consiliul profesoral si consiliul scolar.

Aceste consilii functioneaza in baza unor regulamente elaborate de Ministerul Educatiei si cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.

Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectiva si este prezidat de director.

La nivelul fiecarei localitati in care exista mai multe unitati de invatamant si la nivelul judetelor se constituie, ca organism consultativ al consiliului local, respectiv judetean, un consiliu scolar care raspunde de realizarea politicii educational. Initiativele locale respecta politica educationala la nivel national. Componenta si atributiile consiliului scolar inclusiv cele privind relatiile de colaborare cu alte structuri manageriale sunt stabilite prin regulament aprobat prin Ordin comun al ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului si al ministrului Administratiei si Internelor, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative.


Intră acum și în grupul de