Guvernul a aprobat Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei


Intră acum și în grupul de

Procesul de implementare este continuu si contine monitorizarea si controlul stadiului de realizare. Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei este elaborat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in conformitate cu atributiile si responsabilitatile ce ii revin.
Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei contine cele patru obiective-cheie care sunt structurate pe actiuni de implementare, astfel:
Ø mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate: realizarea retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului in conformitate cu cerintele legislatiei nationale armonizate cu cerintele legislatiei europene; implementarea sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului; planificarea dezvoltarii durabile in vederea mentinerii calitatii aerului; informarea publicului asupra calitatii atmosferei si constientizarea acestuia in legatura cu principalele cauze ale deteriorarii calitatii aerului si a impactului acestei deteriorari asupra sanatatii si mediului.
– imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care aceasta nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate: elaborarea si implementarea planurilor si programelor locale de imbunatatire a calitatii aerului pentru acele zone si aglomerari unde evaluarea calitatii aerului a evidentiat depasirea valorilor limita prevazute in legislatia nationala; reducerea emisiilor in aer de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi in suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen si compusi organici volatili de la toate instalatiile ce intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.645/2002. Aceste instalatii includ si instalatiile mari de ardere si alte surse semnificative de emisie a compusilor organici volatili; implementarea sistemului de supraveghere a carburantilor introdusi pe piata; implementarea programului de reducere progresiva a sulfului din pacura si din motorina in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare; stabilirea unui Registru de referinta pentru cele mai bune practici de reducere a poluarii aerului si promovarea introducerii in Romania a celor mai bune tehnici disponibile; promovarea de mecanisme economico – financiare suplimentare pentru stimularea reducerii emisiilor in atmosfera; crearea unui sistem statistic de evaluare a efectelor poluarii aerului asupra sanatatii umane.
– adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontier: promovarea unui sistem de prevenire a accidentelor majore de poluare atmosferica cu impact asupra sanatatii populatiei si a mediului; implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresiva sau de eliminare a emisiilor de poluanti organici persistenti; implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresiva sau de eliminare a emisiilor de metale grele in concordanta cu cerintele formulate in Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiera pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, privind metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 si ratificat prin Legea nr.271/2003; implementarea programului de reducere progresiva a productiei si consumului de substante care distrug stratul de ozon; elaborarea inventarelor emisiilor de poluanti atmosferici in conformitate cu obligatiile ce decurg din Conventiile, Acordurile si Tratatele specifice la care Romania este parte; elaborarea programului de stabilizare a emisiilor de gaze cu efect de sera; promovarea programelor de cercetare-dezvoltare in vederea fundamentarii masurilor de reducere sau eliminare a emisiilor de poluanti in aer, cu impact asupra sanatatii umane si a mediului; promovarea de programe de educare si instruire a personalului implicat in activitatea de protectia atmosferei.
– indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu: continuarea dezvoltarii relatiilor de cooperare cu tarile vecine si continuarea participarii la cooperarea internationala in domeniul protectiei atmosferei; elaborarea si promovarea de proiecte comune privind evaluarea impactului poluantilor atmosferici in context transfrontier.

Termenul de realizare a actiunilor prevazute in Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei este sfarsitul anului 2006, urmand ca acesta sa fie actualizat si perfectionat in cursul anului 2007.


Intră acum și în grupul de