Procedura de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul pentru somaj


Intră acum și în grupul de

Fondurile nerambursabile se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, proportional cu numarul de someri incadrati in munca.

Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii anuale a cererilor depuse de solicitanti.

Comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile, sunt formate din 5 membri:

· 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;
· 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;
· 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.

Cererea va fi insotita de proiectul/ studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica a solicitantului. Aceste documente se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.

Pentru a participa la selectie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

A. sa se incadreze in una din urmatoarele categorii:
a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;
b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;
c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul din membri asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minim 24 de luni;
d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minim 24 de luni;
B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala.
C. Sa nu se inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.

Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect, procedura de selectie realizandu-se in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.

Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.

Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:

a) Numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;
b) Incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;
c) Crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;
d) Utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;
e) Achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;
f) Ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;
g) Realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;
h) Posibilitatea de export a produselor realizate;
i) Cererea pe piata interna a produselor realizate;
j) Impactul investitiei asupra mediului;
k) Diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;
l) Experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;
m) Sprijinirea comunitatii locale;
n) Nivelul si calitatea garantiilor depuse;
o) Categoria solicitantilor.

Criteriile asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor solicitantilor, avand la baza interesul dezvoltarii comunitatii locale prin crearea de noi locuri de munca pentru somerii inregistrati in zonele respective, prin stimularea dezvoltarii serviciilor si implicit prin cresterea nivelului socio-economic al locuitorilor din ace zona.

Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a) Somerii intretinatori de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap sau a persoanelor in varsta de peste 45 de ani;
b) Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.

Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.

Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau ne-accesarea, totala sau partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de catre agentia autorizata nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.


Intră acum și în grupul de