Taxe si tarife pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat taxele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale:

Nr. crt.
Denumire operatiune
Taxa

– lei –

0
1
2

A. Operatiuni pentru persoane fizice si asociatii familiale:

1.
Verificare denumire firma si rezervare
100.000

2.
Inregistrare in registrul comertului a autorizatiei
300.000

3.
Modificarea unei sau a mai multor inregistrari
100.000

B. Consultare baza de date:

1.
Verificare disponibilitate o denumire firma (cu listare)
100.000

2.
Verificare unicitate un sediu/asociat unic (cu listare)
100.000

C. Inregistrare in registrul comertului

1.
Inmatriculare persoane juridice:

– SNC, SCS, SRL, SA, GIE, RA, SN, CN, OC;

– sucursale;

– urmare a schimbarii sediului social in alt judet (taxa se incaseaza la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul de unde se schimba sediul social);

– schimbare forma juridica.

1.200.000

2.
Inregistrarea in registrului cometului a: *

– unui element al actului constitutiv, precum si a altor date, care, potrivit legii, se mentioneaza sau se inregistreza in registrul comertului;

– rezervarii denumirii firmei;

– rezervarii emblemei.

300.000 / element

3.
Preschimbare a certificatului de inregistrare in mod curent, ca urmare a unor modificari
100.000

4.
Depunere situatii financiare anuale sau la lichidare
100.000

D. Eliberare documente din registrul comertului:

1.
Extras de registru
300.000

2.
Certificat constatator
300.000

3.
Copii certificate
40.000 + 2.000 / pagina certificata

4.
Duplicate:

– certificat inregistrare;

– anexa

100.000

E. Comision pentru serviciile oferite de oficiile registrului comertului:

1.
Obtinere Cod unic de inregistrare (C.U.I); transmitere spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor prevazute de lege; obtinere cazier fiscal si altele asemenea, potrivit legii.

100.000

*)elementele actului constitutiv, precum si alte date care, potrivit legii, se mentioneaza sau se inregistreaza in registrul comertului: – elementele supuse inregistrarii in registrul comertului computerizat (denumire, emblema, sediu social, inclusiv schimbarea datorata modificarii admistrative a denumirii arterei de circulatie/numarului postal, obiectiv de activitate, durata de functionare, suspendare/reluare activitate, asociati, administratori/persoane imputernicite, cenzori/auditori persoane fizice sau juridice, capital social, sediu secundar, dizolvare, fuziune/divizare, radiere inmatriculari, erori materiale generate de solicitant, alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, sau in temeiul altor acte normative in vigoare), – depunere spre mentionare in registrul comertului a: (hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor/Asociatilor, hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti, la cerere, recursurilor si/sau opozitiilor formulate, prospectului de emisiune de actiuni, proiectului de fuziune/divizare, cererilor de radiere formulate conform art.25 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dobandirii de catre societate a unui bun de la un fondator sau actionar, registrelor societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, registrului independent al actionarilor, prelungirii valabilitatii sediului firmei sau a sediilor secundare, cererilor de renuntare la solutionare/repunere pe rol, specimenului de semnatura, certificatelor de garantie legala pentru administratori si cenzori, dovezii varsamantului de capital social, oricarui alt act prevazut de lege, depus ulterior inregistrarii in registrul comertului).

Pentru inregistrarea in registrul comertului si eliberare documente din registrul comertului se aplica taxe suplimentare, dupa cum urmeaza:

a) 30% din taxe, pentru solutionarea cererii in termen de 6 zile , pentru inmatriculare persoane juridice (SNC, SCS, SRL, SA, GIE, RA, SN, CN, OC; sucursale; urmare a schimbarii sediului social in alt judet; schimbare forma juridica), inregistrarea in registrului cometului a unui element al actului constitutiv precum si a altor date, care, potrivit legii, se mentioneaza sau se inregistreza in registrul comertului (rezervarii denumirii firmei; rezervarii emblemei), preschimbare a certificatului de inregistrare in mod curent, ca urmare a unor modificari.
b) 50% din taxe, pentru solutionarea cererii in termen de maximum 48 de ore, pentru: extras de registru, certificat constatator, copii certificate, duplicate (certificat inregistrare; anexa).

Pentru constituirea fondului de lichidare prevazut in Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cuantumurile taxelor pentru operatiuni destinate persoane fizice si asociatii familiale, consultare baza de date si inregistrare in registrul comertului se adauga o cota de 10%. Fondurile se incaseaza prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si se vireaza de catre Oficiul National al Registrului Comertului in conturile deschise in acest scop de catre tribunale.

Actul normativ aproba tarifele pentru eliberarea, de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului, de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat si anume:

Nr.

crt
Categorii de informatii
Tariful

– lei –

0
1
2

1.
Informatii despre o firma:

a) informatii de identificare: (denumire forma juridica, codul unic de inregistrare, numar de ordine in registrul comertului, sediul social)
30.000

b) alte informatii (durata de functionare declarata, activitatea principala, activitati secundare, capitalul social, activitati autorizate)
8.500

pentru fiecare din informatiile furnizate

c) informatii cu un numar variabil de aparitii: (asociatii/actionari, administratori/cenzori/imputerniciti, sucursale/subunitati/alte sedii secundare)
8.500

pentru fiecare informatie distinca extrasa

2.
Informatii despre o persoana fizica sau juridica asociat/actionar/administrator/cenzor, in firmele inregistrate in registrul comertului
30.000

(datele de identificare) pentru 1 firma + 8.500 pentru fiecare calitate detinuta de firma

3.*)
Date de identificare despre serii de firme grupate pe diferite criterii: (aria geografica, localitate/sector/strada, domeniu/obiect de activitate, capital social subscris, alte criterii)
70.000

+

30.000/ firma

4.
Informatii din situatiile financiare anuale depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
30.000 + 8.500/

indicator

5.
Raport istoric despre o firma (evolutia firmei de la inmatriculare pana la data solicitarii raportului sau pe anumite perioade)
200.000 + 30.000/

pentru fiecare depunere de act sau mentiune inregistrata

6.
Fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada definita
300.000

7.
Informatii statistice in functie de un singur criteriu
200.000

*) tarifele se reduc in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii: (intre 101 – 500 firme o reducere de 10%, intre 501 – 1.000 de firme o reducere de 20%, intre 1.001 – 10.000 de firme o reducere de 30%, peste 10.000 de firme o reducere de 50%).

Actul normativ prevede si aplicarea de tarife suplimentare pentru categoriile de informatii inregistrate in registrul comertului computerizat , dupa cum urmeaza:

a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore de la data inregistrarii solicitarii;
b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile de la data inregistrarii solicitarii.

Informatiile mentionate pot fi eliberate autoritatilor si institutiilor publice fara plata tarifelor numai in temeiul unor prevederi legale exprese.

Au fost aprobate tarifele pentru operatiunile efectuate de biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si anume:

Nr. crt.
Denumire operatiune
Tariful

– lei-

0
1
2

1.
Anexa continand sediile si/sau activitatile autorizate
300.000

2.
Comunicare in scris, catre solicitant , a raspunsului motivat in cazul neeliberarii unei autorizatii
50.000

(inclusiv taxe postale)

Pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii – posta, fax, e-mail, suport magnetic – traducerea informatiilor pentru solicitanti straini, tehnoredactare cereri si declaratii, indrumare pentru completarea corecta a cererilor adresate registrului comertului, altele decat cererile de inregistrare si functionare si altele asemenea se vor stabili unitar, prin ordin al ministrului justitiei, pe baza de calculatie de pret. In cazul neprestarii serviciului ca urmare a formularii unei cereri exprese de renuntare de catre solicitant, se restituie 90% din taxele si tarifele achitate la oficiul registrului comertului.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr.1344/2002 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si a tarifelor pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.


Intră acum și în grupul de