Guvernul obliga la contorizarea apei calde si caldurii la nivel de apartament


Intră acum și în grupul de

Potrivit prevederilor Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001 si ale OUG privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat nr. 73/2002, masurarea cantitatilor de energie termica furnizate prin intermediul sistemelor publice centralizate apartinand unitatilor administrativ teritoriale pentru incalzire si pentru apa calda de consum este obligatorie.

In cazul pastrarii distributiei verticale, contravaloarea energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda se stabileste pe baza consumurilor inregistrate de contoarele de energie termica montate pe bransamentul de agent termic, respectiv pe bransamentul de apa calda de consum. Repartizarea costurilor si controlul acestora pe fiecare apartament in parte se fac cu ajutorul repartitoarelor de costuri si a robinetelor de reglaj termostatic montate pe corpurile de incalzire din fiecare apartament, respectiv cu ajutorul repartitoarelor de apa calda montate pe racordurile la instalatia interioara de utilizare a fiecarui apartament.

In cazul in care se opteaza pentru trecerea la sistemul de distributie orizontala, contravaloarea energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de consum la nivelul fiecarui apartament din condominiu se stabileste pe baza consumurilor individuale de energie termica, inregistrate cu ajutorul contoarelor montate pe racordul de agent termic, respectiv pe racordul de apa calda de consum, la intrarea in fiecare apartament in parte.

Actul normativ stabileste ca, pana la data de 30 iunie 2006, furnizorii de energie termica trebuie sa finalizeze montarea contoarelor de energie termica la nivel de imobil sau scara, pentru toti consumatorii. Autoritatea de reglementare responsabila va retrage licentele de functionare ale operatorilor care nu au finalizat contorizarea, la nivel de bransament de imobil sau scara, pana la data mentionata.

Montarea contoarelor de energie termica la nivel de apartament, in cazul distributiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri, in cazul repartitiei verticale, este in sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distributie adoptat in cadrul condominiului. Aceasta operatiune trebuie finalizata pana la data de 31 iulie 2007.

De asemenea, furnizorii de energie termica au obligatia sa avizeze solutia de contorizare, la nivel de bransament de imobil sau scara, precum si solutia tehnica de contorizare individuala la nivel de apartament, respectiv solutia tehnica de montare a repartitoarelor de costuri la nivel de apartament, in conformitate cu normativele tehnice elaborate de autoritatea de reglementare competenta.

In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a Hotararii, autoritatile administratiei publice locale din localitatile in care exista sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica in functiune au obligatia sa elaboreze programe de contorizare proprii, cu identificarea si precizarea surselor de finantare.

Autoritatile administratiei publice locale si Guvernul vor sprijini actiunea de contorizare individuala la nivel de apartament, respectiv de instalare a repartitoarelor de costuri si a robinetelor termostatice pentru energie termica si pentru apa calda de consum, dupa caz, prin acordare de consultanta gratuita, respectiv prin asigurarea de facilitati pentru achizitionarea si montarea lor. Pana la data de 30 septembrie 2004, programele de contorizare vor fi comunicate Ministerului Administratiei si Internelor.

Persoanele fizice cu venituri reduse stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, vor fi sprijinite, de catre autoritatile administratiei publice locale, respectiv furnizorii de energie termica in vederea instalarii contoarelor individuale de energie termica pentru incalzire si pentru apa calda de consum, respectiv a repartitoarelor de costuri, dupa caz, pe cheltuiala proprie, urmand ca aceasta sa fie recuperata in maximum 3 ani de la punerea in functiune, prin includerea in factura de plata lunara, pana la concurenta sumei investite.

Furnizarea energiei termice se face numai pe baza de contract de furnizare avand ca anexe, dupa caz, conventii individuale de furnizare incheiate cu detinatorii de apartamente, proprietarii si/sau chiriasi.
– in cazul adoptarii distributiei orizontale pentru incalzire si/sau apa calda de consum, furnizorii vor incheia contracte individuale de furnizare a energiei termice direct cu detinatorii de apartamente, proprietari si/sau chiriasi, imediat dupa receptionarea instalarii echipamentelor de masurare.
– in cazul pastrarii distributiei verticale, furnizorii de energie termica vor incheia contracte de furnizare cu asociatiile de proprietari/chiriasi bazate pe contoarele de energie pentru incalzire si pentru apa calda de consum instalate la nivel de bransament de imobil sau scara si conventii individuale cu proprietarii sau chiriasii apartamentelor.

Pana la data de 31 august 2004, autoritatea de reglementare competenta va elabora si aproba modelele de contracte – cadru de furnizare a energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de consum, dintre furnizor si utilizatori la nivel de bransament de imobil sau scara, pentru consumul total al condominiului.

In aceleasi termen, autoritatea de reglementare competenta va elabora si aproba modelul-cadru de conventii individuale de furnizare a energiei termice dintre furnizor si proprietar/chiriasi, normele privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum, precum si metodologia de facturare si repartizare pe apartamente a consumului total inregistrat la nivelul bransamentului condominiului. Conventiile individuale se vor anexa la contractul de furnizare dintre furnizori si asociatiile de proprietari. Contractele si conventiile individuale vor prevede, in mod obligatoriu, dreptul furnizorilor de a avea acces la instalatiile interioare de incalzire si apa calda de consum din fiecare apartament, in conditiile legii.

Furnizorii de energie termica vor lua toate masurile necesare pentru ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, consumatorii de energie termica sa poata utiliza urmatoarele sisteme de plata a facturilor:
– prin credit – card
– prin internet
– prin caseriile furnizorului
– prin posta sau prin unitati bancare

Conducatorii societatilor comerciale si ai regiilor autonome de interes local din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, producatori si/sau distribuitori de enrgie termica, raspund, potrivit prevederilor OUG nr. 79/2001 pentru neindeplinirea obiectivelor, indicatorilor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de performanta cu privire la:
– recuperarea creantelor rezultate din neplata facturilor pentru energia termica livrata populatiei, institutiilor publice si agentilor economice
– cresterea gradului de incasare a facturilor
– reducerea arieratelor.

Nerespectarea termenelor cu privire la elaborarea programului de contorizare, precum si nerespectarea programului de contorizare la nivel de bransament de imobil sau scara, aprobat, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 500 milioane lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de hotarare se fac de catre personalul imputernicit de ministrul administratiei si internelor, de presedintele autoritatii de reglementare competente, de prefect si primar.

Contraventiilor le sunt aplicabile prevederile OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


Intră acum și în grupul de