Informatia de mediu -introdusa in procesul de adoptare a diferitelor programe


Intră acum și în grupul de

Legislatia nationala din domeniul protectiei mediului, elaborata in 2002, stabileste aplicarea principiului precautiei in luarea deciziei, prin evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite activitati, inca din faza de proiect a acestora.

Hotararea adoptata de Guvern instituie obligatia de a introduce informatia de mediu relevanta in procesul de aprobare a diverselor planuri si programe, completeaza cadrul legislativ romanesc si promoveaza dezvoltarea durabila. Actul normativ transpune Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, ceea ce inseamna uniformizarea legislatiei in acest domeniu la nivelul celei din Uniunea Europena.

Evaluarea de mediu se efectueaza in timpul pregatirii planului sau programului si se finalizeaza inainte de adoptarea acestuia sau trimiterea sa in procedura legislativa.

Hotararea stabileste ca aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu se realizeaza in trei etape: etapa de incadrare a planului sau programului in procedura de evaluare de mediu, cea de definitivare a proiectului de plan sau program si de realizare a raportului de mediu si etapa de analiza a calitatii raportului de mediu.

In concluzie, evaluarea de mediu este parte integranta din procedura de adoptare a planurilor si programelor.

Evaluarea de mediu se face pentru planurile si programele pregatite pentru urmatoarele domenii: agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regionala, amenajarea teritoriului si urbanism (utilizarea terenurilor) si care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in anexele nr.1 si nr.2 la Hotararea de Guvern nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri .

De asemenea, evaluarea se face pentru planurile si programele, care datorita posibilelor efecte, afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001;

Se supun evaluarii de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului:

· planurile si programele mentionate in paragraful anterior care determina utilizarea unor suprafete mici la nivel local;
· modificarile minore la planurile si programele mentionate;
· planurile si programele, altele decat cele mentionate, care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.

Decizia asupra existentei efectelor semnificative potentiale asupra mediului ale planurilor si programelor se ia printr-o examinare caz cu caz.

Prevederile Hotararii nu se aplica planurilor si programelor:
· al caror unic scop este apararea nationala sau protectia civila;
· financiare sau bugetare;
· privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii – Sectiunea Garantare, pe anul 2007.

Planurile si programele cofinantate de Uniunea Europeana prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurala, inclusiv prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii – Sectiunea Garantare, a caror prima versiune se realizeaza inainte de 2006, respectiv 2007 si care se supun procedurii de adoptare sau sunt inaintate procedurii legislative dupa aceasta data fac obiectul procedurii prevazute de hotarare.

Parcurgerea etapelor procedurale se finalizeaza cu obtinerea, de catre initiatorul planului sau programului, a avizului de mediu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform prevederilor legii protectiei mediului.

Competenta de emitere a avizului de mediu revine Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului pentru planurile si programele locale judetene si autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru planurile si programele nationale si regionale.

Transparenta procesului decizional este asigurata prin implicarea autoritatilor pentru sanatate, a altor autoritati cu raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului, precum si a publicului care intra intr-un proces de consultare pe toata durata procedurii. Sunt prevazute intervale de timp suficiente pentru exprimarea opiniilor. De exemplu, titularul planului sau programului are obligatia de a anunta in mass-media, de doua ori la interval de trei zile calendaristice, si pe propria pagina de Internet, organizarea unei sedinte de dezbatere publica a proiectului de plan sau program propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data realizarii acestei dezbateri, respectiv 60 de zile calendaristice, in cazul in care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontaliera.

Aceste opinii sunt discutate in raportul de mediu si sunt luate in considerare in proiectul de plan sau program inainte de adoptarea acestuia.

Hotararea include si prevederi referitoare la impactul transfrontalier al planurilor si programelor, luand in considerare prevederile internationale in domeniu.

Actul normativ contine si sanctiuni.

Constituie contraventii incalcarea urmatoarelor prevederi:

a) obligatia titularului planului sau programului privind constituirea grupului de lucru;
b) obligatia titularului planului sau programului de a supune procedurii de adoptare numai planul sau programul avizat;
c) obligatia titularului de plan sau program de a respecta masurile stabilite prin avizul de mediu;
d) obligatia titularului de plan sau program privind informarea si consultarea publicului;
e) obligatiile autoritatii competente pentru protectia mediului privind informarea publicului.

Contraventiile mentionate se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
· cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la lit.a), d) si e);
· cu amenda de la 400.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele de la lit.b) si c).

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Hotararea intra in vigoare la 120 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Planurile transmise autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea obtinerii acordului de mediu si supuse evaluarii impactului asupra mediului, inainte de intrarea in vigoare a hotararii se supun procedurii aflate in vigoare la momentul depunerii solicitarii. Planurile si programele a caror prima versiune se realizeaza inaintea datei intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care sunt adoptate sau inaintate procedurii legislative dupa mai mult de 24 de luni de la acea data, se supun prevederilor prezentei hotarari, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta pentru protectia mediului decide, prin examinare caz cu caz, ca procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe nu este fezabila. Aceasta decizie se aduce la cunostinta publicului.

La data intrarii in vigoare a acestei hotarari se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 si ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 214/RT-16/NN/1999, precum si orice alte dispozitii contrare.


Intră acum și în grupul de