Colegiul Național de Informatică din Suceava, la aniversarea a 165 de ani de la nașterea patronului său spiritual Spiru Haret

 La 15 februarie 2016 se împlinesc 165 de ani de la nașterea celui care a fost Spiru Haret – una dintre cele mai luminate și cumpătate minți ale neamului românesc din întreaga sa istorie. Primul doctor în matematici din România, cel mai bun ministru al învățământului din toate timpurile , cu mai multe mandate la conducerea Ministerului Intrucțiunii Publice, Spiru Haret a colaborat foarte bine cu dascălii, cei care de-a lungul timpului au purtat făclia cunoașterii pentru luminarea minților inocente ce pășeau timid, pentru prima oară, pragul sălii de clasă. Gândul și faptele sale, îndreptate în primul rând spre binele cetățenilor, l-au așezat între marii dascăli ai neamului, dar și între reperele sale morale. De aceea, datori suntem să omagiem omul, ideile și faptele sale nepieritoare, care s-au adaptat mereu generațiilor de români în dorința lor de ași lumina mintea la flacăra veșnic vie a cărților și să ne ridicăm prin rezultatele noastre școlare la  aceeași înălțime.

Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”, Suceava este un spaţiu al calităţii în educaţie şi al formării în spiritul viziunii şi misiunii şcolii. Noi considerăm că prin educaţie, prin cultivarea unor valori-cheie precum: munca, încrederea, onestitatea, competenţa, performanţa, curajul acţiunii civice, prin educarea drepturilor omului, influenţăm infrastructura mentală a comunităţii.

C.N. de Informatica "Spiru Haret"

Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă pentru învăţământul ce se desfășoară în cadrul unității o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-formale sau informale.

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă.

Creând un climat de muncă stimulativ, în care toţi au acces şi îşi utilizează întregul potenţial în beneficiul organizaţiei, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” satisface nevoile educaționale ale fiecărui participant la actul educațional  şi este deschis schimbării, învăţării şi respectării regulilor de convieţuire într-o societate democratică.Suntem preocupaţi de dezvoltarea tinerilor pentru a-şi dovedi competenţa şi responsabilitatea.

Într-un astfel de demers , însă, elemente precum finalităţile sistemului de învăţământ (ideal, scopuri), trebuie armonizate sistemului social la fel ca şi structura sistemului de învăţămât. Conţinutul procesului de învăţământ necesită la rândul său revizuiri ale curriculumului, programelor şcolare, planuri de învăţământ, metodologii. La fel de importantă, în realizarea unui învăţămât de calitate, este asigurarea unei finanţări corecte bazată şi pe criterii calitative nu numai pe cele cantitative.

În acest context, oferta noastră educaţională s-a  raportat la obiectivele cuprinse în documentele programatice ale colegiului, precum:  acces egal la educaţie; calitatea ridicată a actului educaţional; desăvârşirea personalităţii adolescentului;  formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în schimbare.

Şcoala oferă fiecăruia dintre elevii săi posibilitatea de a-şi continua studiile într-o instituţie de învăţământ superior adecvată capacităţii şi aspiraţiilor lor  personale.

CN Spiru Haret Virginel Iordache (1)

Prin întregul proces instructiv-educativ, colegiul nostru vizează formarea de oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu profesional şi social, de a se adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.

În cadrul colegiului s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea infrastructurii și a performanței școlare. În acest context elevii noștri îndrumați de profesorii colegiului au obținut premii importante la olimpiadele și concursurile școlare etapele județene și naționale.

În perioada 2011-2015, Comisia de Programe şi Proiecte Europene din colegiul nostru a derulat mai multe europene proiecte şi parteneriate cu instituţii similare din alte ţări europene: Life is a scene, let’s create our play!, proiect Comenius Multilateral, în parteneriat cu  şcoli din: Austria, Spania, Grecia, Polonia, Turcia. Proiectul a avut ca temă principală împletirea educaţiei ecologice cu teatrul; Învaţă distrându-te!, proiect realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie!Granturi pentru şcoli în dificultate finanţat de fundaţia Soros; Improving the ability of designing and programming tutorial softwares by using ARCS model, proiect Leonardo da Vinci cu o finanţare de 25000 de euro, în parteneriat cu şcoli din: Turcia, Grecia, Polonia, Slovacia, Ungaria; Keep the Flow, proiect Comenius Multilateral cu o finanţare de 24000 de euro, în parteneriat cu  şcoli din: Spania, Germania, Marea Britanie, Polonia, Italia, Franţa, Turcia; Youth to Enterprise!- proiect de mobilitate care îşi propune să îi înveţe pe elevi cum să întocmească un plan de afaceri şi are ca parteneri şcoli din : Spania, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Turcia, Slovenia. Finanţarea a fost obţinută în ianuarie 2015, urmând ca proiectul să se desfăşoare în perioada august 2015-iulie 2018.

 Activitatea desfăşurată în cadrul Colegiului Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava, luând în considerare toate componentele sale (educativă, managerială, economico-financiară, administrativ- gospodărească etc), contribuie la dezvoltarea valorilor europene şi, ca urmare, în primavara anului 2014 am obţinut certificatul de  Şcoală Europeană”.

Pentru rezultatele deosebite obţinute la diferite concursuri şi olimpiade internaţionale, colegiului  i-au fost decernate două Diplome de Excelenţă. Ultima Diplomă de Excelenţă ne-a fost oferită în anul 2014 pentru următoarele distincţii: Premiul I, Olimpiada Internaţională de Limba Rusă, Moscova, 2014; Premiul II, Olimpiada Internaţională de Limba Rusă, Moscova, 2014; Premiul II-Oratorie, Olimpiada Internaţională de Limba Rusă, Moscova, 2014.

CN Spiru Haret Virginel Iordache

În perioda 2011-2015, elevii colegiului au obţinut 16 premii şi 12 menţiuni la olimpiadele şi concursurile naţionale şi numeroase premii şi menţiuni la olimpiadele judeţene, concursuri şi simpozioane zonale şi interjudeţene.

În aceeaşi perioadă de referinţă, un elev a obţinut certificatul Tofel, un elev Diplome d’etude en langue Francaise la Institutul Cultural Francez, 3 elevi atestatul Cambridge, 5 elevi First Certficate in English-British Council, Nivelul B2, 1 elev Preliminary English Test, Nivelul B1.

La examenul de bacalaureat elevii au avut rezultate bune,  procentele de promovabilitate  au crescut în intervalul 2011-2015, cei mai mulţi dintre absolvenţii colegiului s-au îndrepat spre învăţământul superior şi şcoli postliceale.

În cadrul Proiectului Internaţional „ECO-ŞCOALA”, organizăm acţiuni cu caracter practic – aplicativ. Eco-codul colegiului Apreciez! Protejez! Acţionez!- este afişat la loc vizibil în toate sălile de clasă. În anul şcolar 2013-2014, colegiul a fost reevaluat menţinându-şi Steagul Verde şi Titlul de Eco – Şcoala.

Din data de 13.12.2012, Colegiului Naţional de Informatică “Spiru Haret” este centru acreditat de testare pentru obţinerea Permisului European de Conducere a Calculatorului-ECDL. Acest permis este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în 148 de ţări. Certificatul se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului Naţional cu Permisul ECDL.

CN Spiru Haret Virginel Iordache (2)

Elementele proprii  de cultură organizatională sunt: Revista şcolii „Adolescenţi”– revistă anuală, conţine articole, informaţii din viaţa şcolii, încercări literare ale elevilor etc.; Revista Mathesis – revista anuală de matematică; Revista Teenage Cult – revista anuală a catedrei de limba engleză (revista a obţinut premiile I, II şi III în perioada 2011-2015 la Concursul Judeţean de Publicaţii Şcolare); Revista MIF– revistă anuală de matematică, informatică şi fizică; Concursul anual Interjudeţean de Informatică Limfo@SV- a ajuns la a XI-a ediţie ; Concursul Naţional de Matematică ,,Spiru Haret” destinat elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a a ajuns la a VII-a ediţie; Simpozionul Interjudeţean de Matematică ,,Spiru Haret”; Simpozionul Interjudeţean „Apreciez!Protejez!Acţionez! – are ca scop formarea elevilor cu conştiinţă şi conduită ecologică, a ajuns la a III-a ediţie şi din 2014 a fost inclus în Calendarul Activităţilor Interjudeţene şi Regionale; Proiectul „ Fii prezent pentru viitorul tău!”- are ca scop reducerea absenteismului în rândul elevilor şi se derulează din 2011. Monitorizarea absenţelor se realizează zilnic. Clasa cu cel mai mic număr de absenţe este beneficiara unei excursii gratuite în judeţ; Sigla Colegiului – se află pe antetul acestui material;  Motoul devenit deja tradiţional: „Pasiunea ta, misiunea noastră!” este  vizibil din momentul intrării în şcoală; Uniforma şcolii: ţinută neagră compusă din pantalon sau (fustă fete), sacou însoţit de ecusonul cu sigla colegiului; Catalogul virtual este completat săptămânal şi oferă părinţilor posibilitatea de a verifica evoluţia şcolară precum şi frecvenţa la ore a copiilor lor;   Festivităţi de deschidere şi închidere a anului şcolar; Omagierea patronului spiritual al colegiului – Spiru Haret; Zilele colegiului –se desfăşoară în luna mai; Cursul festiv organizat pentru absolvenţii claselor a XII-a; Balul bobocilor ; Serbarea de Crăciun organizată în scopuri caritabile; Pagina WEB a liceului; Pregătirea suplimentară săptămânală a elevilor claselor a XII-a la toate disciplinele pentru examenul de bacalaureat, conform unui grafic stabilit şi afişat.

Avem o colaborare deosebită cu Societatea Cultural – Ştiinţifică „Spiru Haret” care a susţinut din punct de vedre financiar Concursul Interjudeţean de Informatică  Limfo@SV în ultimii 4 ani.

O activitate îndrăgită de elevi este cea teatrală. Catedra de limba şi literatura română, împreună cu cea de limbi moderne, a coordonat activitatea de punere în scenă a unor piese din autori clasici şi străini.

La a VII-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret, desfăşurat la Suceava în luna aprilie 2013, un elev a obţinut  o menţiune la secţiunea monolog.

Ziua Unirii 2016 Spiru Haret

La a VIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret, găzduit la Suceava în luna aprilie 2014, elevii noştri au obţinut premiul I şi o menţiune la secţiunea monolog, iar trupa de teatru Simplu în doi premiul al II-lea pentru un fragment din piesa Suflete tari, de Camil Petrescu. Trupa de teatru în limba engleză Info Maniacii a participat cu sceneta Bunica Hipster obţinând o menţiune.

La Festivalul de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, organizat la Fălticeni în 11 iulie 2014, elevii colegiului au obţinut premiul I la secţiunea monolog şi trupa de teatru Simplu în doi premiul al III-lea.

Catedra de limbi moderne sărbătoreşte în fiecare an pe data de 26 septembrie Ziua Europeană a Limbilor Străine cu scopul de a atrage atenţia publicului asupra importanţei învăţării limbilor moderne. Cu această ocazie sunt prezentate momente artistice ( muzică şi piese de teatru ) în limbi străine.

Pe data de 20 martie, zi dedicată Francofoniei, catedra de limba franceză marchează evenimentul prin momente de muzică, poezie, scenete în limba franceză, panouri informative.

165 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu - activitate spiru haret (1)

În şcoala noastră se organizează anual Olimpiadele Locale şi Judeţene de Informatică, fizică, Olimpiada Judeţeană de Tehnologia Informaţiei, Concursul Judeţean Istorie şi Societate în dimensiune virtuală.

Instituţia noastră urmăreşte ca prin educaţie şi instruire să formeze absolvenţi capabili şi competitivi, cu competenţe profesionale la nivelul cerinţelor europene. Raportul dintre  educaţia nonformală şi cea formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi în privinţa formelor şi modalităţilor de realizare. Caracterul opţional al activităţilor extraşcolare, desfăşurate într-o atmosferă relaxată, atrage şi menţine interesul participanţilor într-o manieră activă, crează condiţii pentru desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate, permiţând petrecerea timpului liber într-un mod organizat. O parte din activităţile extraşcolare desfăşurate au vizat: Alegerea Consiliului Şcolar al Elevilor (în ultimii ani am organizat toate alegerile pentru Consiliul Judeţean al Elevilor); Prevenirea traficului de persoane (în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane); Prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe cu proprietăţi psihoactive (Proiect local – Alege sănătatea); Proiecte care promovează sănătatea (Să trăim într-un mediu sănătos, De la A la V –abilităţi de viaţă pentru elevi aflaţi în situaţii dificile); Activităţi cu scopuri caritabile (Dăruind îţi dăruieşti);  Activităţi de voluntariat (Suntem diferiţi, dar totuşi egali); Proiectul Internaţional Eco – Şcoala ( Educaţia pentru o viaţă durabilă, Să acţionăm pentru a proteja mediul înconjurător, Dezastre naturale-rezultat al schimbărilor climatice, Tree Planting Day etc; Calendarul unor evenimente internaţionale: Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Internaţională a persoanelor cu Dizabilităţi, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Biodiversităţii, Ziua Internaţională a Copilului, Săptămâna Prevenirii Criminalităţii, Anul European al Luptei Împotriva Risipei de Alimente; Evenimente din istoria poporului român: 1 Decembrie – Sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, Despre Unirea cea Mică, Unirea Bucovinei cu România, Independenţa de Stat a României, Ziua Regalităţii; Omagierea poetului naţional şi a altor mari scriitori români etc. (Dor de Eminescu…, Eminescu printre noi, Cuvânt… Imagine…Sunet.. Se-ngână şi-şi Zâmbesc, Trăieşte-ţi visurile printr-o carte, Primăvara – o pictură parfumată cu vibrări de violet, Carte veche-mijloc de călătorie în timp, Calendarul scriitorilor, Călătorie pe harta literară, etc.). O parte dintre activităţi s-au desfăşurat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „ I. G. Sbiera”; Excursii tematice, vizite la muzee etc.

elevi Spiru Haret (4)

Consiliul reprezentativ al părinţilor are o colaborare fructuoasă cu şcoala, funcţionează în sprijinul realizării activităţilor educative, extracurriculare şi extraşcolare din cadrul unităţii noastre, în favoarea elevului.

În unitatea noastră şcolară funcţionează 54 de cadre didactice (100% calificate) din care 41 de titulari. Din totalul de 54 de profesori 3 deţin titlul de doctor, 30 au gradul didactic I, 12 gradul II, 8 au definitivatul şi un profesor este debutant.

Numeroase cadre didactice şi-au actualizat competenţele de bază, pedagogice şi de specialitate şi şi-au însuşit noi competenţe prin participarea la cursuri de formare în scopul dezvoltării personale şi socio-profesionale. Perfecţionarea continuă se realizează prin susţinerea de lecţii deschise, prezentarea de referate, dezbateri în cadrul comisiilor metodice, participarea la consfătuirile anuale şi la cercurile metodice zonale, conform calendarului IŞJ.

Un important număr de profesori participă cu referate şi comunicări ştiinţifice la diferite conferinţe, simpozioane, seminarii şi publică articole în reviste de specialitate.

CN Spiru Haret Virginel Iordache (5)

Pregătirea metodico – ştiinţifică a personalului didactic corelată cu dotările din cabinete şi laboratoare asigură realizarea în cele mai bune condiţii a procesului instructiv-educativ.

Biblioteca este amplasată în corpul B al colegiului şi are două încăperi: una destinată depozitului de carte şi cealaltă constituie  Sala multimedia. Fondul de carte este format din 17510 volume, din care: matematică 1270 volume, fizică 420 volume, chimie 260 volume, informatică 200 volume, biologie 260 volume, critică literară 620 volume, lingvistică 80 volume, psihopedagogie şi metodică 305 volume, beletristică 14095 volume. Ponderea  literaturii în limba română este de 93%, în limba engleză 5% şi în limbile germană, franceză şi rusă 2%.

Sub aceste auspicii colectivul didactic al Colegiului omagiază patronul său spiritual organizând următoarele activități:

  • 00-10.00 Activități de evocare la nivelul tuturor claselor asupra personalității și activității celui care a fost Spiru Haret
  • 30- 11.00 Tedeum religios
  • 00-12.00 Lansarea celui de-al II lea numar al revistei MIF
  • 00-15.00 Simpozionul de comunicări științifice „Spiru Haret” (matematică, fizică și informatică)

 

Prof. VIRGINEL IORDACHE, directorul Colegiului Naţional de Informatică „ Spiru Haret” Suceava