Studiile doctorale în Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava au avut o “dinamică ascendentă” de-a lungul anilor

Interviu cu prof.univ.dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al USV

steiciuc brandusa

Zeci de doctoranzi ai USV îşi susţin public, anual, tezele de doctorat

 

Reporter:– Care a fost evoluţia Şcolii Doctorale a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava de la înfiinţare şi până în prezent şi ce ne puteţi spune despre dinamica domeniilor de doctorat, numărul cadrelor didactice universitare – conducători de doctorat care activează în cadrul Şcolilor Doctorale, numărul absolvenţilor de doctorat şi importanţa tematicilor tezelor de doctorat abordate de doctoranzii universităţii? Câte dintre tezele de doctorat au fost realizate în co-tutelă cu alte universităţi partenere?.

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc:-La Universitatea „Şefan cel Mare”din Suceava, studiile doctorale au fost înfiinţate încă din anii 90, primul domeniu fiind Ingineria mecanică. Cu timpul, aceste studii au cunoscut o dinamică ascendentă şi s-a ajuns ca astăzi să avem 15 domenii de doctorat, distribuite în cele doua şcoli doctorale care există din 2012, prin hotărâre a Senatului USV: Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti şi Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-umane. În cadrul primei structuri fiinţează următoarele domenii: Ingineria mecanică; Ingineria materialelor; Calculatoare şi tehnologia  informaţiei, Geografie, Inginerie electrică;  Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Inginerie industrială, Silvicultură,  iar foarte recent:  Ingineria produselor alimentare. Cea de-a doua Şcoală doctorală este alcătuită din următoarele domenii: Administrarea afacerilor; Contabilitate; Economie; Filologie; Filosofie; Istorie. Actualmente, numărul cadrelor didactice abilitate să conducă doctorate în USV este de 39, dintre care  36 titulari, şi 3 profesori asociaţi la instituţia noastră. Anual îşi susţin public teza de doctorat un număr de doctoranzi care poate varia (de exemplu, în 2014 – 68, 2015 – 30) tezele în co-tutelă fiind în fiecare an în număr de aproximativ 3-4, în colaborare cu universităţi din spaţiul european. Tematica abordată de doctoranzi este una de mare actualitate în domeniile respective, fiecare autor încercând prin cercetarea doctorală să aducă un punct de vedere nou şi – mai ales – original, pe baza bibliografiei existente şi a unei cercetări întreprinse cu pasiune, rigoare şi răbdare. Mulţi dintre foştii noştri doctoranzi sunt astăzi cadre didactice în USV sau în alte universităţi şi chiar conducători de doctorat, ceea ce demonstrează viabilitatea studiilor doctorale de la USV.

 

Proiecte de cercetare derulate de USV au permis acordarea de burse substanţiale doctoranzilor, dar şi mobilităţi în universităţi partenere din spaţiul occidental

Reporter:–  Câte burse doctorale au fost acordate de-a lungul timpului şi care au fost sursele de finanţare pentru acestea?

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc:-Bursele doctorale care s-au acordat de-a lungul timpului la USV au avut două principale surse de finanţare : granturile doctorale acordate de ministerul de resort pentru locurile bugetate ; burse acordate în cadrul unor proiecte finanţate prin fonduri europene POSDRU, care au avut ca grup-ţintă doctoranzi ai USV. Începând cu 2008, au fost derulate  în USV astfel de proiecte, extrem de benefice pentru diversele tipuri de cercetare, care nu numai au acordat burse lunare substanţiale, ci au permis şi  efectuarea de mobilităţi transnaţionale de către doctoranzi în universităţi partenere din spaţiul occidental. Iată câteva dintre aceste proiecte : DOCT-US (2008-2011) ; PRO-DOCT Provocările cunoașterii și dezvoltare prin cercetarea doctorală (2009-2012); Q-DOC (2010-2013) ;  „Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare” (2010-2013); SOCERT – Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare (2014-2015); PERFORM (2014-2015) ; Excelență interdisciplinară în cercetarea ştiinţifică doctorală din România – EXCELLENTIA (iulie-decembrie 2015); EURODOC (iulie-decembrie 2015).

 

Competiţia Doctorandul USV “stimulează energiile creatoare”, iar câştigarea acestui titlu „poate constitui un atu important pentru evoluţia ulterioară a tânărului cercetător”

 

Reporter:–   Câte ediţii ale concursului Doctorandul USV au fost organizate până în prezent? De ce este importantă organizarea acestor competiţii pentru stimularea creativităţii doctoranzilor?

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc:-Până acum au fost organizate două ediţii ale acestei competiţii, urmează ca în curând să o  lansăm cea de-a treia. Considerăm că această competiţie are un impact pozitiv asupra activităţii derulate de fiecare doctorand, întrucât ea stimulează energiile creatoare şi poate constitui –atunci când titlul este câştigat – un important atu pentru evoluţia ulterioară a tânărului cercetător. Orice premiu este, după cum bine ştim, o scrisoare de recomandare, o nouă treaptă  pentru cariera viitoare.

 

Majoritatea doctoranzilor USV au obţinut calificativul “Foarte bine”, iar 15 la sută din totalul celor care au susţinut teza de doctorat au primit calificativul “Excelent”

“Cele mai reuşite dintre tezele de doctorat susţinute în ultimii ani au văzut deja lumina tiparului”, a declarat directorul CSUD al USV

 

Reporter:–   Câţi dintre cei înscrişi la studii doctorale au finalizat teza de doctorat şi ce distincţii au primit aceştia pentru tezele susţinute?

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc:-Toţi doctoranzii, în afară de cei care au avut motive întemeiate (boală, plecarea definitivă din ţară, etc.), au finalizat cu bine studiile universitare de doctorat, prin susţinerea publică a tezei şi  primirea titlului de doctor al USV, validat la nivelul CNATDCU şi acordat prin ordin al ministrului. Majoritatea au obţinut calificativul « Foarte bine », căruia îi corespunde menţiunea « Magna cum laude » sau « Bine », căruia îi corespunde « Cum Laude ». Aproximativ 15 % au fost evaluaţi cu « Excelent », atribuindu-li-se menţiunea « Summa cum Laude ». Cele mai reuşite dintre tezele de doctorat susţinute în ultimii ani  au văzut deja lumina tiparului, fiind publicate sub formă de carte, fie la Editura Universităţii « Ştefan cel Mare » (unde avem o colecţie specială, numită « Doctoralia ») sau la alte edituri din ţară, cu ecouri pozitive în presa de specialitate.

 Brandusa Steiciuc

Cadre didactice universitare din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, dar şi din alte universităţi din ţară au obţinut, în 2015, calitatea de conducător de doctorat

Reporter:–   Ce ne puteţi spune despre abilitarea conducătorilor de doctorat?

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc:-În prezent, abilitarea – certificarea calităţii de a conduce lucrări de doctorat – se poate desfăşura în universităţile care sunt organizatoare de studii universitare de doctorat în respectivele domenii. Teza realizată în acest scop de către candidat  este evaluată  de o comisie de abilitare numită de CNATDCU(Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare) care, în cazul unei evaluări pozitive, poate propune ministerului de resort acordarea atestatului de abilitare, aşadar a calităţii de conducător de doctorat. La USV s-au desfăşurat deja mai multe abilitări în anul 2015, în cadrul unei metodologii ce are ca punct de plecare legislaţia în vigoare, candidaţii fiind cadre didactice din USV sau din alte universităţi.

 

Alte noi domenii de doctorat ar putea fi implementate în viitor la Suceava în condiţiile în care Universitatea “Ştefan cel Mare” dispune de resursa umană necesară consolidării studiilor doctorale, dar şi de infrastructura de cercetare

Steiciuc

Reporter:–   Cum vedeţi dezvoltarea, în perspectivă, a Şcolilor Doctorale din Universitatea „Ştefan cel Mare”?

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc:-Cele două Şcoli doctorale din USV au toate şansele de a se dezvolta în viitor, la fel de spectaculos ca până acum, datorită calităţii deosebite a conducătorilor de doctorat, ce reprezintă un model intelectual şi uman pentru tinerii doctoranzi. O altă puternică motivaţie o reprezintă   infrastructura  existentă la ora actuală în USV:  – publicaţii prestigioase, cum sunt „Advances in Electrical and Computer Engineering”, prima revistă cotată ISI Web of Science din România în domeniile ingineriei electrice, electronice şi calculatoarelor, „Codrul Cosminului”, ”Atelier de traduction” etc.; – peste 20 de centre de cercetare şi  laboratoare în ale căror echipe sunt integraţi şi doctoranzii noştri. De exemplu, recent a fost finalizat proiectul intitulat „Centrul integrat de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii şi Sisteme Distribuite de fabricaţie şi control” (Acronim MANSiD), vizând tocmai creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare multi-disciplinară şi inter-disciplinară prin dezvoltarea infrastructurii specifice. Acest proiect excepţional a atras deja mulţi tineri cercetători (doctoranzi sau postdoctoranzi) din USV sau din  firmele care au departamente de cercetare şi dezvoltare în zona de Nord-Est a României. De asemenea, în 2015 prin proiectul „Excelenţă interdisciplinară în cercetarea ştiinţifică doctorală din România – EXCELLENTIA” au fost achiziţionate peste 300 de titluri din literatura de specialitate pentru biblioteca USV.  Aşadar, doctoranzii noştri au toate şansele de a derula o activitate de cercetare intensă, puternic susţinută de condiţiile existente şi de dorinţa lor de progres personal.  Avem bucuria de a  organiza un nou domeniu de doctorat (Ingineria Produselor Alimentare) şi în viitor sperăm ca şi alte domenii să fie implementate, întrucât   dispunem de  resursa umană necesară consolidării studiilor doctorale şi avem sprijinul conducerii USV pentru a îndeplini acest deziderat.

(Liliana Bujdei)