Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALE de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2017


Intră acum și în grupul de

Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: [email protected]

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

  • 13 DECEMBRIE  2016 ora 900 pentru ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani şi Gura Humorului;
  • 14 DECEMBRIE  2016 ora 900 pentru ocoalele silvice: Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata;

Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 617/2016,  se vor depune sau se vor trimite prin poştă cu confirmare de primire, pe hârtie, la registratura organizatorului licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în mun. Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6, până la data de 28 NOIEMBRIE 2016, ora 1600.

Data şi ora organizării preselecţiei: 5 DECEMBRIE 2016, începând cu ora 900. La preselecţie nu participă operatorii economici.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro;

Volumul total de masă lemnoasă pe picior  oferit la licitaţie 602.907 m3,

din care pe natură de produse:

– produse principale:              321.442  (m3);

– produse lucrări conservare:    15.703  (m3);

– produse secundare:             167.423  (m3);

– produse de igienă:                     627  (m3);

– produse accidentale:              97.712  (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase:     435.333  (m3);

– fag:              130.052  (m3);

– stejari:             5.283  (m3);

– diverse tari:    24.597  (m3);

– diverse moi:      7.642  (m3).

Masa lemnoasă pe picior care se oferă  spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest Stewardship Council® FSC®    (FSC – C109255).

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei principale nu se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. 617/2016.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 14 NOIEMBRIE 2016.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

  1. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
  2. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
  3. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Listele cu partizile/grupajele de partizi oferite la licitaţia principală, preţurile de pornire la licitaţie şi garanţiile de contractare se pot consulta pe site-urile www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro;

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.

Organizator,

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

      Nr.17687/11.11.2016                  


Intră acum și în grupul de