USV, în parteneriat cu alte universități din țară, va derula un proiect pentru creșterea calității programelor de studii, formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu SIVECO Romania S.A. București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a început derularea unui nou proiect cofinanţat de Fondul Social European, în vederea creșterii calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a cinci universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare și corelate care vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare dar și în scopul participării la dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu mediul privat și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

Fiecare universitate parteneră va elabora un curs antreprenorial cu componentă aplicativă și îl va pilota cu studenții din anii terminali ai studiilor de licență sub forma unei discipline complementare programelor de studii de licență. O contribuție majoră o va avea și partenerul social, SIVECO Romania SA București, care se va implica atât cu ”know-how” pentru elaborarea conținutului științific, cât și în proiectarea și dezvoltarea componentei aplicative a fiecărui curs, inclusiv digitalizarea acesteia. Digitalizarea parțială a cursului antreprenorial va permite profesorilor utilizarea metodelor moderne și flexibile de predare, de tip e-learning, conducând astfel la creșterea atractivității și a dimensiunii practice a ofertelor educaționale. Disciplina va fi pilotată cu studenții din anii terminali ai studiilor de licență de la fiecare partener universitar.

Grupul țintă este constituit din personal didactic angajat al celor 5 universități partenere și din studenți din anii terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere aflate în cele 3 regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Grupul țintă al proiectului este format din 83 de profesori care vor dobândi competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație și vor fi mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social, 441 de studenți care vor absolvi învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială.

Un număr de 200 de studenți din grupurile vulnerabile (netradiționali/din mediul rural/de etnie romă/CES) vor fi sprijiniți sub forma unor burse să finalizeze programul de studii la care au fost înscriși și vor primi astfel o șansă în plus la o viață activă de succes. Acești studenți din categoriile defavorizate care fac parte din grupul țintă al proiectului vor beneficia de măsuri suplimentare de sprijin constând în sesiuni de consiliere profesională personalizată.

După încheierea procesului de pilotare și a celui de evaluare a eficacității intervenției, cele 5 oferte educaționale, în forma lor îmbunătățită, vor primi statut de discipline opționale/facultative ale programelor de studii de licență și vor fi incluse în oferta curentă a fiecărui partener universitar. Astfel, 5 instituții de învățământ superior, din regiuni mai slab dezvoltate ale României, își vor îmbunătăți portofoliul de oferte educaționale cu un curs modern, atractiv, care oferă studenților posibilitatea de a dobândi un set de competențe utile pentru viața profesională.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 19 iulie 2019, ora 13, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în Strada Universității, nr. 13, județul Suceava, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, Clădirea D, etajul 2.

Perioada de implementare este de 24 luni, începând cu data de 28 mai 2019.