Deputatul Ioan Bălan primește răspuns după interpelarea vicepremierului Sevil Shhaideh: Fondurile prin PNDL se alocă astfel încât să fie finalizate cât mai multe investiții. Creditele bugetare se transferă în ordinea de înregistrare a solicitărilor

Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Administrației Publice și Fondurilor Europene, i-a răspuns, luni, deputatului PNL de Suceava Ioan Bălan privind modul în care va funcționa Programul Național de Dezvoltare Locală, arătând că scopul este alocarea de fonduri pentru finalizarea a cât mai multe investiții.

FOTO: http://www.expresspress.ro/

În răspunsul către deputatul Suceava, vicepremierul arată că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) coordonează și finanțează Programul național de dezvoltare locală (PNDL) care este un program de finanțare multianual.

„Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ- teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitațile României”, explică Sevil Shhaideh.

Ea adaugă că finanţarea obiectivelor de investiție prin PNDL  ia în considerare modul în care a fost implementat Programul în anii anteriori, precum și necesitatea alocărilor, astfel încât să se finalizeze un număr cât mai mare de investiții.

„Se au în vedere și angajamentele asumate de România față de Uniunea Europeană”, precizează vicepremierul.

Ea menționează că fondurile alocate în cadrul PNDL sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale, finanțarea Programului asigurându-se din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul MDRAPFE, sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie, dar și alte surse legal constituite.

Sevil Shhaideh arată că aprobarea alocaţiilor bugetare multianuale pentru realizarea obiectivelor de investiții în cadrul PNDL se face prin ordin al ministrului, iar că  în conformitate cu prevederile legale listele obiectivelor de investiţii și sumele alocate acestora în cadrul PNDL se fac publice și sunt afișate pe site-ul Ministerului.

Ea mai susține că PNDL este implementat în mod transparent, iar criteriile de prioritizare sunt repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe județe ce ia în calcul cel puțin un indicator precum: datele demografice și administrativ-teritoriale ale judeţelor, raportate la datele naționale, capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale și ponderea numărului de obiective de investiţii aflate în derulare în fiecare judeţ.

Alt criteriu este legat de prioritatea realizării obiectivelor de investiții înscrise în domeniile prioritare, dar și prioritatea realizării obiectivelor de investiții cu stadiul fizic cel mai ridicat la data aplicării criteriului, precum și data semnării contractului de furnizare/prestare de servicii/execuție de lucrări și populația deservită.

„Pe lângă aplicarea criteriilor amintite mai sus, aprobarea finanțării prin PNDL presupune și analiza internă de specialltate în cadrul Ministerului, a solicitărilor de finanțare transmise de către autoritățile publice locale. În cadrul acestei etape se aplică criterii de prioritizare pe fiecare domeniu specific în parte. Criteriile în cauză țin cont de propunerile Băncii Mondiale publicate în raportul final „Îmbunătățirea criteriilor de selecție pentru proiectele PNDL” emis cu ocazia încheierii proiectului „Coordonorea și selecţia eficientă și transparenţă a proiectelor de infrastructură finanțate din lnstrumente structurale și de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”,  subliniază vicepremierul.

Ea mai arată că alocațiile bugetare multianuale în cadrul PNDL sunt aprobate pentru fiecare obiectiv de investiție în parte ținânându-se cont de criteriile de prioritizare aprobate, corectitudinea și complexitatea datelor înscrise în solicitările de includere în Program transmise de autoritățile publice locale, domeniile prioritare, capacitatea unităților administrativ-teritoriale de absorbție a fondurilor bugetare aprobate în anii anteriori în cadrul PNDL.

„După aprobarea alocațiilor bugetare multianuale în vederea realizării obiectivelor de investiții incluse în PNDL, prin ordin al ministrului dezvoltării  regionale, administrației publice și fondurilor europene, în termen de 30 de zile, pe baza analizei asupra documentațiilor tehnico-economice prevăzute de legislația în vigoare transmise de beneficiari către MDRAPFE, sunt încheiate contractele de finanțare pentru Programul naţional de dezvoltare locală. În cadrul PNDL creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al MDRAPFE aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor și serviciilor/ lucrărilor executate”, mai arată Sevil Shhaideh.

Ea menționează că includerea la finanțare a unităților școlare a respectat protocoalele de colaborare încheiate de MPRAPFE cu Ministerul Educației Naționale (MEN) ce au ca obiect asigurarea unui cadru coerent de exercitare a competențelor fiecărei părți  în vederea îmbunătățirii condițiilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin realizarea/ extinderea/ reabllitarea și modernizarea acestora, inclusiv îmbunătățirea condițiilor  de transport în siguranță și confort al elevilor.

Vicepremierul susține că datele privind unitățile de învățământ care necesitau efectuarea unor lucrări în vederea obținerii autorizaţiilor sanitare au fost centralizate de MEN, dar că orice localitate care are în administrare  unități de învățământ ce necesită lucrări de realizare/modernizare/ reabilltare poate solicita, în termenul legal, finanțarea acestora cu fonduri disponibile în cadrul PNDL.

„Ținând cont de cele enunţate, subiniem  faptul că ți în Etapa a II-a a Programului vor fi aplicate procedura și criteriile de prioritizare descrise anterior”, mai scrie Sevil Shhaideh.

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, a cerut, la începutul lunii martie, în Parlament, asigurări din partea vicepremierului Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale și al Fondurilor Europene că fondurile care vor distribuite localităților prin PNDL nu se vor aloca pe criterii politice.

Într-o întrebare adresată în Parlament vicepremierului Shhaideh, Ioan Bălan arată că încă de la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 28/2013, prin care a fost demarat Programul naţional de dezvoltare locală (etapa I), au existat nenumărate critici cu privire la modalităţile profund netransparente privind procedurile de aprobare a proiectelor, de prioritizare a acestora și de decontare a lucrărilor efectuate.

 

El arată că în anul 2016, că urmare a unei interpelări formulate de el ca parlamentar, vicepremierul din acea vreme, Vasile Dâncu, a răspuns evaziv la solicitarea sa de a transparentiza procedurile de contractare între minister și beneficiari, prin publicarea tuturor detaliilor, în timp real, pe pagina electronică a Ministerului.

„Dezamăgirea mea a fost cu atât mai mare cu cât Guvemul din care făcea parte și domnul Vasile Dâncu avea ca  deviză transparenţa  totală a actului administrativ și a cheltuirii banilor publici”, susține deputatul liberal sucevean.

 

El mai menționează că în anul 2017, prin O.U.G. nr. 6/2017 a fost modificat și extins Programul naţional de dezvoltare locală (etapa a II-a), antincipându-se demararea unor lucrări de modernizare/reabilitare/construire a nu mai puţin de 9.500 de obiective de investiţii de interes local: creșe, grădiniţe, dispensare, poduri, podeţe sau iluminat public stradal.

Etapa a II-a urmează a fi susţinută de peste 2,2 miliarde lei (credite bugetare în anul 2017) și cca. 30 miliarde lei (credite de angajament în anii 2017-2020).

„Această extindere a programului ar putea fi apreciată pozitiv, dacă procesul ar beneficia de o transparenţă adecvată volumului de resurse financiare implicate, dacă prioritizarea proiectelor s-ar face în strictă legătură cu nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale și dacă între criteriile de selecție ale programelor nu s-ar regăsi apartenenţa politică a beneficiarilor”, mai arată Bălan.

Deputatul sucevean precizează că în condițiile în care au existat numeroase aprecieri la adresa vicepremierului potrivit cărora aceasta este înainte de toate un bun profesionist, el dorește ca acest lucru să fie demonstrat și prin implementarea corectă a Programului naţional de dezvoltare locală.

Ținând cont de aceste considerații, Ioan Bălan vrea să afle de la Sevil Shhaideh dacă  în condiţiile în care extinderea programului s-a realizat printr-un întreg ansamblu de derogări de la normele privind transparența, cum intenţionează să răspundă solicitării întregii societăţi care reclamă ca resursele financiare distribuite prin decizia Ministrului Dezvoltării Regionale să fie într-un mod perfect transparent.

„Ce mecanisme intenţionaţi să implementați pentru ca decontările lucrărilor efectuate să se realizeze corect și nu după criterii politice sau generatoare de fapte de corupţie?”,a  mai întreabat Bălan care a dorit să afle și criteriile pentru aprobarea proiectelor  prin care se finanțează constuirea/modemizarea/dotarea a peste 2.500 de creșe și grădiniţe și nu mai puţin de 2.000 de unităţi școlare.

 

„Menţionez faptul că în perioada 2007- 2008 au fost modemizate/construite școli și grădiniţe în localităţi în care cohortele de copii nu justificau investiţia, iar în localităţile cu mulţi copii și fără o infrastructură școlară adecvată nu s-a realizat nici un obiectiv, doar pentru că primarul localităţii aparținea unui anumit partid politic”, preciza Ioan Bălan în document.