Președinte de Obște de Pădure, trimis în judecată de procurorii suceveni pentru evaziune fiscală

Un președinte de Obște de Pădure din zona rurală a județului Suceava a fost trimis în judecată de procurorii suceveni pentru evaziune fiscală.

Potrivit Parchetului Tribunalului Suceava, Obștea de Pădure respectivă a fost înființată în anul 2000 cu scopul de a administra și gospodări fondul forestier, proprietate privată a membrilor obștii, iar din 2012, președintele Obștii a fost numit bărbatul care a fost trimis în judecată.

Procurorii notează că Obștea de Pădure are statut legal de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial și desfășoară activitate economică de vânzare a materialului lemnos rezultat din exploatarea proprietății private a acesteia, activitate, care are un caracter accesoriu și este în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice, astfel fiind obligată la plata impozitului pe profit conform Codului Fiscal și implicit avea obligația legală de a se înregistra la organul fiscal ca plătitor de impozit pe profit. Prin urmare, Obștea de Pădure avea obligația de a declara anual, prin declarația 101, impozitul pe profit respectiv, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul și să achite obligația respectivă până la aceeași dată.

Anchetatorii arată că Obștea de Pădure avea obligația legală să întocmească documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate pentru toate operațiunile economice desfășurate, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, să întocmească documentele și registrele contabile obligatorii care constau în Registrul jurnal, Registrul inventar și Cartea mare, să întocmească cel puțin o dată pe an, la încheierea exercițiului financiar balanța de verificare, să întocmească și să depună la organul fiscal competent situațiile financiare anuale, reprezentând bilanț și contul rezultatului exercițiului, declarațiile fiscale cu privire la impozitul pe profit și contribuțiile salariale, să țină și să conducă evidență contabilă de gestiune separat pe fiecare tip de activitate desfășurată.

Conform art. 11 din statutul Obştii ”în realizarea scopului și obiectivelor sale, obștea poate dispune de servicii specializate a căror funcționare se va stabili prin regulamentul de ordine interioară propus de Consiliul Director și aprobat de Adunarea generală. În acest scop obștea va putea angaja personal pe bază de contract de muncă (de exemplu: pentru servicii de pază, protecție, executare de lucrări de construire, etc.) încheiate în condițiile legislației muncii sau prin convenție civilă, salariile acestora fiind negociabile. De asemenea, pentru efectuarea unor anumite lucrări ce presupun folosirea unui personal specializat, obștea poate încheia contracte de prestări servicii cu unități specializate.”

La data de 05.03.2014, cenzorul împreună cu membrii Obştii de Pădure, au sesizat mai multe nereguli în legătură cu activitatea desfășurată de către inculpat, în calitate de președinte al Obştii, în sensul că nu a evidențiat în contabilitatea obștii toate operațiunile efectuate și a vândut fără aprobarea membrilor obștii, masă lemnoasă, veniturile realizate nefiind folosite în interesul Obştii.

Din cercetări a rezultat că, profitând de faptul că Obştea nu a beneficiat de expertiza unui contabil, inculpatul a gestionat activitatea acesteia cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a Statutului Obştii, astfel:

– nu a ținut evidența contabilă cu privire la activitatea desfășurată;

 -nu a întocmit evidența contabilă de gestiune pe cele două tipuri de activități desfășurate: activitate fără scop patrimonial și activitate comercială, în vederea delimitării cheltuielilor și veniturilor pe fiecare activitate în parte;

 -nu a întocmit documente justificative (facturi) pentru toate operațiunile de livrare material lemnos către terți;

– nu a întocmit documente de încasare (chitanțe) pentru toate sumele achitate de către obșteni reprezentând cotizație și exploatare;

– nu a întocmit documente justificative (ordine de compensare) cu privire la stingerea creanțelor și a datoriilor prin compensare, conform prevederilor H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice;

– nu a întocmit registrele contabile obligatorii constând în Registrul – jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare, nu a întocmite balanțe de verificare, nu a întocmit și depus la organul fiscal competent situațiile financiare anuale;

– nu a calculat, înregistrat și declarat obligațiile fiscale reprezentând impozit pe profit aferent activității economice desfășurate în perioada 2012 – 2014 și impozit pe veniturile din salarii, contribuții salariale aferente aceleași perioade;

-nu a fost înregistrată la organul fiscal ca plătitoare de impozit pe profit.

 

Urmare a Raportul de expertiză contabilă judiciară efectuat în cauză, a rezultat că:

–              în perioada 2012 – 2014, în calitate de președinte al Obştii de Pădure, inculpatul nu a înregistrat în contabilitatea Obştii veniturile asimilate salariilor obținute de acesta și de membrii Obştii (6 persoane) în sumă de 70.220 lei (58.354 lei venituri asimilate salariilor inculpatului și 11.866 lei venituri asimilate salariilor membrilor), prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general de stat în sumă de 38.931 lei, reprezentând impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor și contribuțiile sociale;

–              în perioada 2012 – 2015,  inculpatul, în calitate de președinte al Obştii de Pădure, nu a evidențiat în contabilitatea Obştii toate veniturile realizate din activitățile economice desfășurate, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat cu suma de 35.634,36 lei (2012 – 2014 suma de 32.487 lei și 2015 suma de 3.147,36 lei), reprezentând impozitul pe profit.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în cuantum de 74.565,36 lei (35.634,36 lei impozit pe profit şi 38.931 lei impozit venit salarii), iar pentru recuperarea lui au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului, respectiv asupra a trei autoturisme, a unei case de locuit și asupra terenului aferent locuinței.

Dosarul va fi judecat de Tribunalul Suceava.

loading...