CAS a decontat îngrijiri la domiciliu pentru 87 de suceveni asiguraţi

Un număr de 87 de suceveni plătitori de asigurări au beneficiat, de la începutul anului şi până acum, de asistenţă medicală la domiciliu pe banii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava. Suma plătită de CAS celor patru furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu este de 66.000 lei.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea sucevenilor asiguraţi, aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Suceava, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi gradul de dependenţă al acestuia.
Medicii de specialitate din ambulatoriu recomandă îngrijiri medicale la domiciliu persoanelor care sunt asigurate şi care se află într-o stare terminală ca urmare a unor afecţiuni oncologice sau a unui accident vascular cerebral.

Bolnavii care sunt asiguraţi, pot beneficia de aceste îngrijiri medicale la domiciliu având nevoie de recomandarea medicului, sau un membru al familiei, persoană împuternicită de acesta, aparţinătorul legal al acestuia care trebuie să depună la CAS Suceava o cerere. Cererea se depune în termen de cinci zile calendaristice de la emiterea recomandării îngrijirii la domiciliu împreună cu recomandarea medicului, însoţită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), codul numeric personal – CNP, recomandarea pentru îngrijiri medicale şi declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

CAS analizează această solicitare şi emite, în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, o decizie de îngrijiri medicale la domiciliu pe care o trimite prin poştă sau o predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei, persoanei împuternicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de către medicul care a făcut recomandare. Medicul are obligativitatea să precizeze perioada pentru cât are nevoie bolnavul de îngrijiri la domiciliu, însă nu trebuie să depăşească 90 de zile de îngrijiri în ultimele 11 luni în una sau mai multe seturi de îngrijire.

Comparativ cu anul trecut, bolnavii beneficiază de 34 de zile de îngrijiri în plus, deoarece anul precedent bolnavii nu aveau posibilitatea de a obţine îngrijiri la domiciliu pe mai mult de 56 zile calendaristice în una sau mai multe etape.

În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

Pacientul, pe baza cererii aprobate de CAS, se adresează unuia din furnizorii de servicii de îngrijire medicală la domiciliu aflat în contract cu instituţia, iar furnizorul depune la CAS factura lunară însoţită de copiile fişelor de îngrijiri medicale şi desfăşurătorul lunar al serviciilor aprobate.

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi din spital, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.

CAS decontează serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu în funcţie de numărul serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu realizat, raportat şi validat conform normelor, lunar, în limita celor aprobate de CAS pentru fiecare caz aprobat şi de tariful pe serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu valabil la data emiterii deciziei.

Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijirile medicale la domiciliu sunt stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru pe anul 2009. Între serviciile de îngrijire medicală oferite la domiciliu sunt măsurarea parametrilor fiziologici, respectiv temperatură, respiraţie, puls, diureză, administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat, intradermic, oral şi pe mucoase, administrarea medicamentelor intravenos şi prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului, recoltarea produselor biologice, alimentaţie artificială pe sondă gastrică. Totodată, bolnavii beneficiază de diferite manevre terapeutice cum ar fi masaj, aplicaţii medicamentoase, schimbarea poziţiei, fizioterapie respiratorie şi de îngrijirea plăgilor simple, a celor infectate, etc.

loading...