Organizatiile straine acreditate vor putea intermedia adoptii internationale


Intră acum și în grupul de

Actul normativ stabileste conditiile in care organizatiile private straine, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul altor state, pot fi autorizate sa desfasoare activitati de adoptie in Romania, a documentelor necesare in vederea autorizarii, a perioadei de valabilitate a autorizatiei precum si a modului in care poate fi atacata decizia prin care a fost solutionata cererea de atestare.

Autoritatea desemnata sa autorizeze organizatiile straine conform actului normativ este Oficiul Roman pentru Adoptii.

Pentru asigurarea legalitatii si eficientei activitatilor desfasurate, se prevede ca o conditie de fond in vederea autorizarii, ca organizatiile private straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul altor state pot colabora cu Oficiul Roman pentru Adoptii in domeniul adoptiei internationale numai daca sunt acreditate in conformitate cu dispozitiile legale din statele de origine si respecta prevederile legislatiei romane in materia adoptiei, si daca autoritatea publica din statul respectiv cu atributii in domeniul adoptiei internationale a incheiat acorduri de colaborare cu Oficiul Roman pentru Adoptii.

Organizatiile straine trebuie sa fie persoane juridice legal constituite in statele de origine; sa aiba sediul social pe teritoriul unui stat care ratificat Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, sau ale carui autoritati competente au incheiat acorduri de colaborare cu Oficiul Roman pentru Adoptii.

Organizatiile private straine cu sediul social pe teritoriul altui stat si care pot fi autorizate sa colaboreze cu Oficiul Roman pentru Adoptii in domeniul adoptiei internationale, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie persoane juridice legal constituite in statele de origine;
b) sa aiba sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, sau ale carui autoritati competente au incheiat acorduri de colaborare cu Oficiul;
c) sa beneficieze de acordul de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale din partea autoritatilor competente ale statului unde se afla sediul lor social;
d) sa urmareasca scopuri nelucrative, in conditiile si in limitele fixate de autoritatile competente ale statului unde se afla sediul lor social;
e) sa fie conduse si administrate de catre persoane calificate, prin integritatea lor morala, pregatire profesionala sau experienta, pentru a actiona in domeniul adoptiei internationale;
f) sa se afle sub supravegherea autoritatilor competente ale statului unde se afla sediul lor social, in ceea ce priveste alcatuirea, functionarea si situatia lor financiara.

Aceste organizatii private straine se vor adresa Oficiului Roman pentru Adoptie, in vederea autorizarii. La cererea de autorizare vor fi anexate urmatoarele acte:

a) statutul, inregistrat corespunzator in statul unde se afla sediul social;
b) documentul doveditor al personalitatii juridice si capacitatii solicitantului de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale, eliberat de autoritatile straine competente (acord/autorizare/acreditare);
c) documente privitoare la structura organizatorica si a personalului;
d) istoricul activitatilor desfasurate si recomandari din partea celorlati colaboratori precum si din partea autoritatii straine sub a carei supraveghere se afla.;
e) lista personalului care va presta servicii in domeniul adoptiei internationale, cu datele profesionale;
f) descrierea activitatilor planificate si a metodologiei de lucru;
g) angajamentul de a prezenta Oficiului Roman pentru Adoptii numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a incheiat un acord (contract, intelegere) privind urmarirea copilului dupa adoptie, de catre persoane calificate, pe o perioada de cel putin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului strain;
h) angajamentul de a prezenta Oficiului Roman pentru Adoptii rapoarte anuale de activitate, in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia;
i) angajamentul de a transmite Oficiului Roman pentru Adoptii rapoartele trimestriale de urmarire post-adoptie solicitate de acesta.

Oficiul poate solicita informatiile suplimentare pe care le considera oportune si pertinente pentru solutionarea cererii de autorizare, de la autoritatile competente ale statului de origine.

In urma analizarii cererii prezentate si indeplinite conditiilor prezentului act normativ cat si a normelor Conventiei asupra protectiei copilului si cooperarii in materia asoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, Oficiul Roman pentru Adoptii va autoriza organizatia privata straina solcitanta pentru o perioada de 1 an. Cerere va fi solutionata de catre Oficiul Roman pentru Adoptii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, termen ce se poate prelungi daca se impune completarea documentatiei, cu cel mult 30 de zile. Ordinul secretarului de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii, prin care cererea a fost solutionata poate fi atacat in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

Autorizatia va putea fi reinnoita anual, in urma prezentarii documentelor de autorizare si a analizarii raportului de activitate al organizatiei private straine solicitante, pe perioada anului precedent, raport ce va fi prezentat cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberata autorizatia.

Oficiul Roman pentru Adoptii poate decide, functie de gravitate, suspendarea sau retragerea autorizatiei, atunci cand se constata ca organizatia privata straina nu mai intruneste cerintele si conditiile impuse de prevederile prezentului act normativ, nu respecta normele legale in materie sau angajamentele asumate.
Hotarirea intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.


Intră acum și în grupul de