600.000 de euro pentru un proiect destinat bolnavilor de la CostIna

Proiectul In valoare totalA de 600.000 de euro va fi finanTat din fonduri PHARE scopul principal fiind acela de a InfiinTa servicii alternative In vederea reintegrArii sociale a persoanelor cu handicap, care sA le permitA sA-Si trAiascA viaTa Intr-un mod cIt mai independent. Concret, pentru persoanele care In urma evaluArii psihiatrice, psihologice, somatice Si sociale, au fost considerate capabile sA-Si dezvolte deprinderi generale Si individuale se vor InfiinTa locuinTe protejate Si ateliere de broderie, croitorie, pielArie, tricotaje, TesAtorie, confecTii pungu cadouri Si felicitAri. ContribuTia Consiliului JudeTean la cofinanTarea proiectului In procent de 10% din valoarea acestuia este obligatorie condiTionInd contribuTia PHARE de 90% care este nerambursabilA. Centrul de la CostIna este singurul din judeT care IndeplineSte condiTiile impuse de PHARE Si de Autoritatea NaTionalA pentru Persoanele cu Handicap. In unitatea respectivA sInt internate 253 de persoane cu diferite tipuri Si grade de handicap, avInd vIrste cuprinse Intre 20 Si 80 de ani.